Beques NO universitàries

Per al curs 2020-21

punto5.gif Termini de presentació

... fins l' 1 d'Octubre de 2020

lineaPeq2.gif

punto5.gif Poden solicitar aquestes beques per a als següents nivells:

  • Primer i segon cursos de Batxillerat
  • Formació Professional de grau mitjà i de grau superior
  • Ensenyaments artístics, esportius, idiomes ...
  • Cursos de preparació per a proves d'accés a la Formació Professional impartits en centres públics i privats concertats
  • Programes de qualificació professional inicial i Formació Professional Bàsica.
  • Etc.

 punto5.gif Tipus de beques i quantia 

1. Quanties fixes

  •     Beca bàsica: 200 €
  •     Fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500 €
  •     Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.600 €

2. Quantia variable. El seu import dependrà de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula. És a dir, millors notes i menys ingressos la quantia augmenta.

punto5.gif Requisits acadèmics

En Batxillerat: Per als estudiants de primer curs de Batxillerat, hauran de traure, com a mínim, una nota mitjana de 5,50 punts en el quart curs d'Educació Secundària Obligatòria.

I en els següents cursos hauran d'acreditar haver superat totes les matèries del curs anterior o, en qualsevol cas, no haver-ne superat una.

En FP G. Mitjà: No s'exigeix nota mínima d'accés per a obtindre beca. I en posteriors cursos haver superat, almenys, un nombre de mòduls que suposen el 85% de les hores totals del curs en què hagueren estat matriculats.

En FP G. Superior: Els estudiants de primer curs de cicles formatius de grau superior hauran d'acreditar haver obtingut. com a mínim, 5,50 punts en segon curs de Batxillerat.

I en posteriors cursos haver superat, almenys, un nombre de mòduls que suposen el 85% de les hores totals del curs en què hagueren estat matriculats.

punto5.gif Retornar l'import de la beca

Els beneficiaris d'aquestes beques, hauran de superar com a mínim el 50 per 100 dels crèdits o assignatures en què s'hagueren matriculat. L'incompliment d'aquesta última obligació comportarà el reintegrament de tots els components de la beca percebuda.

 punto5.gif Requisits econòmics - Límits de la renda familiar

Els límits de renda establits són els següents:

Families de... Límit 1 Límit 2 Límit 3
2 membres 7.278 22.594 24.089
membres 10.606 30.668 32.697
membres 13.909 36.421 38.831
membres 17.206 40.708 43.402
membres  20.430 43.945 46.853
Que dóna dret a ....
Beca bàsica (200 €) NO SI SI
Quantia fixa associada a la renda (1.500€) SI NO NO
Quantia fixa associada a la residència (1.500€) SI SI NO
Quantia variable SI SI NO

NOTA: Aquestes quantitats es refereixen a la base imposable de l'IRPF. Caldrà incloure també els béns patrimonials.  Així com aplicar possibles deduccions: família nombrosa, etc...

lineaPeq2.gif

Si et fas un embolic…. ¡no ho dubtes!, consulta aquesta calculadora de beques …

https://www.educacion.gob.es/simuladorbecas/formularioSimulacionVariable?idCurso=2019&secuenc=2

lineaPeq2.gif

punto5.gif Més informació en les següents web:

punto5.gif Com sol·licitar la beca, tràmits a seguir…

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/becas-generales-no-universitarias.html