ESO

Horari setmanal de las matèries de l'Educació Secundària Obligatòria

punto6.gif 1r i 2n ESO

 • Llengua Castellana y Literatura
 • Primera Llengua Estrangera
 • Geografia i Història
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Matemàtiques
 • Biologia i Geologia en 1r curs
 • Física i Química en 2n curs

Matèries específiques 

 • Educació Física
 • Religió / Valors Ètics
 • Llengua Valenciana i Literatura 

Matèries Optatives

 • Tecnologia
 • Educació Plàstica i Visual
 • Música
 • Cultura Clàssica
 • Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
 • Segona Llengua Estrangera
 • Religió
 • Valors Ètics

punto6.gif 3r ESO

 • Llengua Castellana i Literatura
 • Primera Llengua Estrangera
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques A / Matemàtiques B
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química

Matèries específiques

 • Educació Física
 • Religió / Valors Ètics
 • Llengua Valenciana i Literatura 

Matèrias Optatives (triar entre una i quatre)

 • Tecnologia
 • Educació Plàstica i Visual
 • Música
 • Cultura Clàssica
 • Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
 • Segona Llengua Estrangera
 • Religió
 • Valors Ètics

punto6.gif 4t ESO

El quart curs de l'ESO tindrà un caràcter orientador. Amn dues opcions:

 1. L'opció d'ensenyaments acadèmics (Batxillerat)
 2. L'opció d'ensenyaments aplicats (Formació Professional)

 

4t ESO

Troncals generals

Troncals d'opció 

(triar 2)

Específiques
Ensenyaments acadèmics
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Primera Llengua Estrangera.
 • Geografia i Història.
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics.
 • Física i Química.
 • Biologia i Geologia.
 • Economia.
 • Llatí.
(*)

Ensenyaments 

aplicats

 • Geografia i Història.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Primera Llengua Estrangera.
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats.
 • Ciències aplicades a l'activitat professional.
 • Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial
 • Tecnologia
(*)

(*)

Específiques

 • Educació Física
 • Religió / Valorss Ètics
 • Llengua Valenciana i Literatura 

Matèries Optatives (triar entre una y quatre)

 • Arts Escènicas i Dansa.
 • Cultura Científica.
 • Cultura Clàssica.
 • Educació Plàstica i Visual.
 • Filosofia.
 • Música.
 • Segona Llengua Estrangera.
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Religió.
 • Valors Ètics.
 • Una matèria d'ampliació dels continguts d'alguna de les matèries del bloc d' assignatures troncals.
 • Una matèria del bloc d'assignatures troncals no cursada per l'alumne/a.

punto6.gif Promoció de curs

Promocionaran de curs quan hagen superat els objectius de totes les matèries cursades o tinguen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Excepcionalment, podrà autoritzar-se la promoció d'un alumne amb avaluació negativa en tres matèries quan l'equip docent considere que la naturalesa de les mateixes no li impedeix seguir amb èxit el curs següent.

punto9.gif Títol de l'ESO                                                                                                           

S'obté el títol d'ESO si se supera 4t curs d'ESO.     

Amb el títol de l'ESO es podrà accedir indistintament a qualsevol dels ensenyaments postobligatoris: Batxillerat, FP de Grau Mitjà, etc.

Igualment els alumnes que obtinguen un títol de Formació Professional Bàsica podran obtindre el títol d'ESO, sempre que l'equip docent considere que han aconseguit els objectius i competències d'ESO.

punto9.gif  Programes perr a la millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR) i Programa de reforç de 4t ESO (PR)

 Dirigits a l'alumnat interesat en obtindre el títol de graduat en ESO que presenta dificultats generalitzades en l'aprenentatge no atribuibles a la falta d'esforç o interès.

Es desenvoluparan al llarg dels cursos 2n de l'ESO (PMAR2), 3r de l'ESO (PMAR3) i 4t ESO (PR4).

punto6.gif Requisits d'Accés

PMAR 2n ESO

 • Alumnat de 1r i 2n ESO que ja ha repetit 1r d'ESO i no es troba en condicions de promocionar. Tindrà prioritat l'alumnat de 1r ESO 

PMAR 3r ESO

 • Alumnat que ha cursat un PMAR2 amb aprofitament.
 • Alumnat de 2n ESO que ja haja repetit alguna vegada en qualsevol etapa i no es trobe en condicions de promocionar a 3r ESO.
 • Alumnat que haja cursat una sola vegada 3r ESO i no es trobe en condicions de promocionar a 4t ESO.

PR4

 • Alumnat que ha cursat un PMAR3 amb aprofitament.
 • Alumnat que es repeteix 3r ESO i es troba en condicions de no promocionar a 4t ESO.
 • Alumnat que ha cursat 4t ESO i es troba en condicions de no promoció.

 

 S'utilitzarà...

punto.gifuna metodologia específica,

punto.gifcontinguts o matèries diferents

punto.gifi activitats pràctiques