FP Grau Mitjà

punto9.gif  T'interesa realitzar uns estudis de Formació Professional si...

  • Vols especializar-te de manera ràpida per a incorporar-te prompte al món laboral.
  • Vols realitzar uns estudis més pràctics amb possibilitats de continuar amb una major especialització.

 

F.P. Grau Mitjà.

 Hi ha una gran varietat de títols.

Els de millor col·locació són:

  • Serveis a les empreses
  • Administració i oficines Edificis i obres públiques
  • Turisme i hostaleria
  • Sanitat
  • Muntatge i Instal·lacions
  • Informàtica i comunicacions
  • Manteniment i reparació

 On s'imparteixen? Com són?

Punxa en el menú d'aquesta pàgina on diu …OrientaLine

 Com s'accedeix?

Cal tindre el Títol de l'ESO.

 També es pot accedir si has aprovat FP Bàsica.

 O mitjançant un curs de formació (17 anys)

 O mitjançant una prova (17 anys)

La prova d'accés

Per a presentar-se a la prova és necessari fer una preinscripció. La data de preinscripció comença a mitjan abril i la data de l'examen serà a la fi de Juny.

Tindre complits els 17 anys d'edat l'any natural en què es realitza la prova.

La prova consta de tres parts :

1. Part Lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:
a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
a2) Anglés. Model d'examen

2. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història

3. Part científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:
b1) Matemàtiques
b2) Ciències Naturals
b3) Tractament de la informació i competència digital. Model d'examen

 Quan no existisquen places suficients en el centre sol·licitat, es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumne/a.