Avaliación final de Bacharelato

nuevo.png

 

Avaliación final de  Bacharelato

punto6.gif Como é a avaliación

Avaliarase o logro de obxectivos e adquisición de competencias de:

a) Todas as materias troncais. Se implican continuidade (I e II) só a de 2º curso.

b) Dúas materias de opción de calquera dos dous cursos

c) Unha materia do bloque das específicas, que non sexa Educación Física nin Relixión.

Poderanse presentar aqueles alumnos e alumnas que teñan todas as materias superadas no Bacharelato.

Celebraranse 2 convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

Os alumnos e alumnas poden repetir a proba si non a superan ou si desexan subir a cualificación obtida.

No 2016-17 realizarase a 1ª proba, sen validez para o título de Bacharelato, pero si para o acceso á Universidade.

TITULO DE BACHARELATO= nota media do Bacharelato (60%) + nota da Proba da Avaliación Final do Bacharelato (40%)

 


punto6.gif Título de Bacharelato

punto.gif Terás que sacar polo menos un 5 sobre 10.

punto.gif E para la nota final terase en conta a media das materias cursadas en bacharelato (un 60%) e la nota da proba final (un 40%)

punto.gif Co título poderás pasar á Universidade ou á FP de Grao Superior.

 

 

 

2023