Bacharelato

punto4.gif As modalidades de Bacharelato  serán as seguintes: 

 1. Ciencias.
 2. Humanidades e Ciencias Sociais.
 3. Artes.

punto4.gif Acceso.

 Os estudantes que estean en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria poderán acceder aos estudos de Bacharelato.

punto4.gif Materias

O  bacharelato está organizado en....

 • Materias troncais
 • Materias específicas

punto4.gif Primeiro curso

1º Bacharelato Troncais 

Troncais de opción

(hai que elixir dúas)

Específicas
Ciencias

 

 • Lingua castelá e literatura I
 • Primeira lingua estranxeira I
 • Filosofía
 • Matemáticas I
 • Física e Química
 • Bioloxía y Xeoloxía
 • Debuxo Técnico I
 (*)
Humanidades
 • Lingua castelá e literatura I
 • Primeira lingua estranxeira I
 • Filosofía
 • Latín I
 • Economía
 • Grego I
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Literatura universal
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias Sociais I
 (*)
Ciencias Sociais
 • Lingua castelá e literatura I
 • Primeira lingua estranxeira I
 • Filosofía
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias Sociais I
 • Economía
 • Grego I
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Literatura universal
 • Latín I
 (*)
Artes
 • Lingua castelá e literatura I
 • Primeira lingua estranxeira I
 • Filosofía
 • Fundamentos da arte I
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Literatura universal
 • Cultura audiovisual I
 (*)

(*)

 Específicas

 • Educación Física
 • Lingua Galega e Literatura

Elixir dúas  ou  tres materias  ...

 • Análise Musical I
 • Anatomía Aplicada
 • Cultura Científica
 • Debuxo Artístico I
 • Debuxo Técnico I
 • Linguaxe e Práctica Musical
 • Relixión
 • Segunda Lingua Estranxeira I
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Tecnoloxías da Información e  Comunicación I
 • Volume
 • Unha materia do bloque de asignaturas troncais non cursada polo alumno

 

punto4.gif Segundo curso

2º Bacharelato Troncais 

Troncais de opción

(hai que elixir 2)

Específicas
Ciencias
 • Lingua castelá e literatura II

 • Primeira lingua Estranxeira II

 • Historia de España

 • Matemáticas II
 • Física
 • Química
 • Bioloxía
 • Xeoloxía
 • Debuxo Técnico II
(*)
Humanidades
 • Lingua castelá  e literatura II
 • Primeira lingua estranxeira II
 • Historia de España
 • Latín II
 • Economía de Empresa
 • Xeografía
 • Grego II
 • Historia da Arte
 • Historia da Filosofía
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias Sociais II
(*)
Ciencias Sociales
 • Lingua castelá  e literatura II
 • Primeira lingua estranxeira II
 • Historia de España
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias Sociais II
 • Economía de la Empresa
 • Xeografía
 • Grego II
 • Historia da Arte
 • Historia da Filosofía
 • Latín II
(*)
Artes
 • Lingua castelá  e literatura II
 • Primeira lingua estranxeira II
 • Historia de España
 • Fundamentos da arte II
 • Artes Escénicas
 • Cultura Audiovisual II
 • Deseño
(*)

(*)

Específicas

 • Educación Física
 • Lingua galega e Literatura

Elixir dúas  ou  tres materias  ...

 • Análise Musical II
 • Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
 • Debuxo Artístico II
 • Debuxo Técnico II
 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Historia da Filosofía
 • Historia da Música e da Danza
 • Imaxe e Son
 • Psicoloxía
 • Relixión
 • Segunda Lingua Estranxeira II
 • Técnicas de Expresión Gráfico-plástica
 • Tecnoloxía Industrial II
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación II
 • Unha materia do bloque de asignaturas troncais non cursada polo alumno

 

 punto4.gifPromoción de curso.

Os alumnos promocionarán de primeiro a segundo de Bacharelato cando superen todas  as materias cursadas ou teñan avaliación  negativa en dúas materias, como máximo.

punto4.gif Titulación

Finalizado o  segundo curso, con todas as materias aprobadas, o Título de Bacharelato,  permite acceder...

 1. A estudos universitarios, se aprobas a Abau.
 2.  FP de grao Superior.