ESO

Horario semanal das materias da Educación Secundaria Obrigatoria

punto6.gif 1º e 2º  ESO

Materias troncais

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Xeografía e  Historia
 • Matemáticas
 • Bioloxía e Xeoloxía en 1º curso
 • Física e Química en 2º curso

Materias específicas 

 • Educación Física
 • Relixión / Valores Éticos
 • Segunda Lingua Estranxeira
 • Educación Plástica e Visual en 1º curso
 • Música en 2º curso
 • Tecnoloxía en 2º curso

Materias libre configuración

 • Lingua Galega e Literatura
 • Libre Conf  ( oratoria / obradoiro música en 1º  curso)
 • Libre Conf ( ITI/ obradoiro teatro en 2º curso)

punto6.gif 3º ESO

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Xeografía e Historia
 • Matemáticas Aplicadas / Matemáticas académicas
 • Bioloxía y Xeoloxía
 • Física e Química

Materias específicas

 • Educación Física
 • Relixión / Valores Éticos
 • Tecnoloxía
 • Educación Plástica e Visual
 • Música
 • A elixir unha entre: Cultura Clásica / 2ª Lingua Estranxeira

Materias libre configuración

 • Lingua Galega e Literatura

punto6.gif 4º ESO

O 4ºcurso da Educación Secundaria Obrigatoria terá un carácter orientador. Con dúas  opcións:

 1.  opción de ensinanzas académicas 
 2.  opción de ensinanzas aplicadas 

 

4º ESO

Troncais  

Troncais de opción 

(elixir 2)

Específicas
Ensinanzas académicas
 • Lingua Castelá e Literatura.
 • Primeira Lingua Estranxeira.
 • Xeografía e Historia.
 • Matemáticas Orientadas ás  Ensinanzas Académicas.
 • Física e Química.
 • Bioloxía e Xeoloxía.
 • Economía.
 • Latín.
(*)

Ensinanzas

aplicadas

 • Xeografía e Historia.
 • Lingua Castelá e Literatura.
 • Primeira Lingua Estranxeira.
 • Matemáticas Orientadas ás  Ensinanzas Aplicadas.
 • Ciencias aplicadas á actividade profesional.
 • Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial
 • Tecnoloxía
(*)

(*)

Específicas

 • Educación Física
 • Relixión / Valores Éticos
 • Materia libre configuración: Lingua Galega e Literatura

Materias Optativas (elixir entre unha e catro)

 • Artes Escénicas e Danza.
 • Cultura Científica.
 • Cultura Clásica.
 • Educación Plástica e Visual.
 • Filosofía.
 • Música.
 • Segunda Lingua Estranxeira.
 • Tecnoloxías da Información e  Comunicación.
 • Relixión.
 • Valores Éticos.
 • Uhna materia de ampliación dos contidos dalgunha das materias do bloque de materias troncais
 • Unha materia do bloque de troncais non cursada polo alumno.

 

 punto6.gif Promoción de curso

...promocionarán de curso cando sexan  superados os obxectivos de todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo que non sexan Lingua Castelá e Matemáticas ou Lingua Galega e Matemáticas.

punto9.gif Título da ESO                                                                                                           

punto.gif Título da ESO ao superar 4º curso da ESO.     

punto.gifCo título da ESO poderase  acceder indistintamente a calquera das ensinanzas  postobrigatorias: Bacharelato, FP de Grao Medio, etc.

punto.gifAsí mesmo os alumnos que obteñan o título de Formación Profesional Básica poderán obter o  título da ESO, sempre que o equipo docente considere que acadaron os obxectivos e as competencias da ESO.

lineapeq1.gif

punto9.gif Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento

punto6.gif Se desenvolverá ao longo dos cursos 2º da ESO e/ou 3º de la ESO.

punto6.gif Requisitos de Acceso

punto.gifEn 1º de ESO

Se xa repetiches  primeiro da ESO... e volves a suspender.

punto.gifEn 2º ESO

Se xa repetiches  un curso ... e suspendes segundo da ESO.

punto6.gif Se usará...

punto.gifunha metodoloxía específica,

punto.gifcontidos  ou materias distintas

punto.gife actividades prácticas

punto6.gif¡Importante!

Finalizado este segundo curso terás que incorporarte a  4º da ESO para obter o título da ESO.