ABAU

 AVALIACIÓN BACHARELATO ACCESO UNIVERSIDADE

punto9.gif Farás exames  das materias comúns do bloque de asignaturas troncais de segundo curso de Bacharelato segundo a modalidade  elixida e da materia de Lingua Galega e Literatura.

 • Lingua castelá e literatura II
 • Primeira lingua estranxeira II
 • Historia de España
 • Lingua Galega e Literatura.

punto9.gif E unha materia da túa  Modalidade:

 • Matemáticas II
 • Latín II
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias Sociais II
 • Fundamentos da arte II

punto9.gif  Puntuación

punto.gif Terás que sacar na proba polo menos un 4 sobre 10.

punto.gif E para a nota final terase en conta a media das materias cursadas no bacharelato (un 60%) e a nota da proba (un 40%). Esta media terá que ser polo menos un 5.

punto9.gif  Para subir nota, de 10 a 14 puntos

Os alumnos que desexen poderán  examinarse de dúas ou máis materias do bloque das asignaturas Troncais de Opción de segundo, esta cualificación servirá para mellorar a nota, nunca para empeorar. 

punto9.gif  Materias Troncais de opción segundo modalidade...

punto.gifCiencias:

 •  Bioloxía.
 •  Debuxo técnico II.
 •  Física.
 •  Xeoloxía.
 •  Química.

punto.gifHumanidades e Ciencias Sociais:

 •  Economía de  Empresa.
 •  Xeografía.
 •  Grego II.
 •  Historia da Arte.
 •  Historia da Filosofía.

punto.gifArtes:

 •  Artes Escénicas.
 •  Cultura Audiovisual II.
 •  Deseño.

punto.gifAs universidades poderán tamén  valorar a nota  obtida na materia troncal da modalidade da  parte obrigatoria da proba, ou sexa , de Matemáticas II, Latín II, etc.

punto.gifAs universidades poderán  valorar igualmente a nota obtida na segunda Lingua estranxeira II.

punto9.gif Terá validez para o acceso a calquera das universidades españolas. A parte obrigatoria da   proba terá validez indefinida e a  voluntaria só servirá nos dous cursos seguintes.

punto9.gif Hai dúas  convocatorias anuais , unha ordinaria e outra extraordinaria.