FP Grau Superior

Si estàs fent batxillerat, però se't fa ‘difícil’ o si prefereixes treballar ja….  Tindre una formació pràctica…

No ho dubtes… F.P. Grau Superior.

punto5.gif En dos anys obtens el Títol de Tècnic Superior.  

punto5.gif  Hi ha una gran varietat de títols.

On s'imparteixen? Com són?

Punxa en el menú en OrientaLine
O baixa't l'Orienta  

 Eixides i Perspectives

Hi ha títols que tenen bones perspectives de treball. Especialment els relacionats amb l'empresa, l'economia, el turisme, la tecnologia, la sanitat, l'estètica i la mecànica.

Se sumen ara nous títols, molt atractius i moderns. (La Formació Professional està en continu canvi).

 Alguns d'ells…

punto5.gif Tècnic superior en …

 • Paisatgisme i medi rural
 • Transport i logística
 • Automatització i robòtica industrial
 • Eficiència energètica i energia solar tèrmica
 • Gestió d'allotjaments turístics
 • Estètica integral i benestar
 • Animacions en 3D, jocs i entorns interactiu
 • Il·luminació, captació i tractament d'imatge
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 • Mecatrònica industrial  
 •  Accés a la Formació Professional de Grau Superior

Per a accedir:

 •  Estar en possessió del títol de Batxiller,
 •  D'un títol universitari,
 •  D'un títol de Tècnic de Grau Mitjà
 •  De Tècnic Superior de Formació Professional,
 •  O d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de Batxillerat.
 •  O haver superat una prova d'accés, i tindre 19 anys complits l'any de realització d'aquesta prova.

Només si hi ha places suficients !!

La prova d'accés 

• Per a presentar-se a la prova és necessari fer una preinscripció (entre abril i maig). L'examen es sol fer en juny.

• Tindre complits els 19 anys d'edat l'any natural en què es realitza la prova.

• Tindre complits els 18 anys d'edat o complir-los l'any natural en què es realitze la prova i estar en possessió d'un Títol de Tècnic en Grau Mitjà de la mateixa família professional.

punto5.gif Com és la prova?

La prova consta de dues parts:

1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

A1)Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)

A2) Llengua Estrangera (Anglés)

A3) Matemàtiques

A4) Tractament de la informació i competència digital 


2. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

 Ordre de prioritat:

Quan no existisquen places suficients en el centre sol·licitat, es tindrà en compte...
• la Modalitat de Batxillerat cursada
• la Nota mitjana en Batxillerat
• haver cursat certes matèries en Batxillerat.

Depén de cada comunitat.