PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2021

 INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ AL CURS 2021-2022

 

 PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA:

En el curs 2020-2021 només hi haurà una única convocatòria anual, que es resoldrà amb l'adjudicació de places el dia 16 de JULIOL de 2021, amb els terminis per presentar la sol·licitud que s'indiquen a continuació:

DEL 21 DE JUNY DE 2021 AL 9 DE JULIOL DE 2021 (aquest últim dia sols fins les 14 hores), AMBDÓS INCLOSOS:

(*) ATENCIÓ: L'alumnat que haja superat la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) en convocatòria de juliol de 2021 al nostre territori haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció telemàtica des del moment en què dispose de la seua clau de PAU, que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves, fins al dia 9 de juliol inclusivament, encara que no es coneguen les seues qualificacions de la prova d'accés de juliol. Serà el programa informàtic el que carregarà les seues qualificacions, si en té, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

 

LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ per obtenir plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau es realitzarà a través de l'assistent telemàtic que es trobarà disponible en les dates abans indicades en l'adreça d'Internet següent:

 

www.preinscripcion.gva.es

 

Tot l’estudiantat ha de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l'assistent telemàtic. Aquells/es que hagen de presentar documentació, la formalitzaran també mitjançant l'assistent, escanejaran la documentació i la pujaran al web, en l’apartat que corresponga, durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

Ningun estudiant/a haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la universitat.

 

 

IMPORTANT: l’estudiantat que tot i complir les condicions anteriors es trobe en algun dels casos que s'esmenten a continuació, hauran d’escanejar la corresponent documentació que procedisca en cada cas i pujar-la al web , en els apartats que corresponguen. Sense el compliment del tràmit de posada en el web de la corresponent documentació de la sol·licitud no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

Si han de pujar al web algun document que justifique una discapacitat

Si han de justificar la seua condició d'esportista d'alt rendiment (Nota: L’alumnat que tinga la condició d'esportista d'alt nivell o esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana únicament haurà d'indicar -seleccionant en el desplegable de l'assistent telemàtic el Butlletí Oficial de l'Estat o el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, on està publicada aquesta condició. No hauran de pujar cap document al web respecte a aquesta condició)

Cal remarcar a l'alumnat de Batxillerat dels Instituts Valencians la importància de la clau que se'ls dóna el primer dia de les PAU, ja que amb ella han de realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica, a més de poder accedir al portal de l'alumne PASEU per consultar les seues qualificacions de PAU, gestionar les sol·licituds de reclamacions sobre estes i imprimir el document oficial amb les qualificacions de la PAU.

 ALUMNAT QUE OBLIGATÒRIAMENT HA DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (POSANT-LA AL WEB) EN FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

 ALUMNAT QUE OBLIGATÒRIAMENT HA DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (POSANT-LA AL WEB) EN FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

  • Alumnat que estiga en possessió d'un títol de tècnic superior de formacióprofessional, o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o de tècnicesportiu superior, encara que s'hagen presentat a la Fase Voluntària de2021 o 2020 o 2019 o 2018 o 2017 o a la Fase Específica de la PAU elsanys 2016 o 2015 o 2014 a la Comunitat Valenciana i tinguen clau peraccediralportal del'alumne PASEU.
  • Resta d'alumnat, no inclosos en els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes instruccions.

 

 

 

 Si estás interessat en fer la preincripció a diferents universitats de l'estat espanyol:

 

TAMBÉ EN AQUESTA PÀGINA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT  RECULL LA INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ PER ALS DIFERENTS DISTRICTES UNIVERSITARIS. PER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTA AMB LES UNIVERSITATS DELS DIFERENTS DISTRICTES UNIVERSITARIS.

 

 

 

 

 

TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ A les UNIVERSITATS ESPANYOLES
* Conté les dates de Preinscripció de la Fase A (Juny) i de la Fase B (Juliol/Setembre)

UNIVERSITATS PÚBLIQUES (SYMBAOO)