Batxillerat

BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa educativa postobligatòria integrada per dos cursos acadèmics que es cursen generalment a partir dels 16 anys i es desenvolupa en tres modalitats:

 • d'Arts,
 • de Ciències,
 • d'Humanitats i Ciències Socials.

La seua finalitat és formar de manera general l'alumnat, així com orientar i preparar per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que permeta integrar-se als estudiants en la vida activa o continuar estudis superiors universitaris o de formació professional específica de grau superior.

El Batxillerat està organitzat en matèries troncals i matèries específiques i la distribució de matèries al llarg dels 2 cursos és la següent:

BATXILLERAT

BATXILLERAT

 Requisits de accés i admissió:

Per a accedir al batxillerat els estudiants hauran de complir algun dels següents requisits:

 1. Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 2. Estar en possessió del títol de tècnic.
 3. Estar en possessió del títol de tècnic Esportiu.
 4. Estar en possessió del títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.

 

 Criteris de promoció i repetició.

 1º BATXILLERAT

            Es promocionarà de curs si:

 • en convocatòria ordinària se superen totes les matèries cursades.
 • en convocatòria extraordinària se suspenen 2 matèries com a màxim.

Els alumnes que promocionen de curs amb alguna matèria suspesa hauran de matricular-se de les matèries pendents del curs anterior.

             Es repetirà curs si:

 • Se suspenen tres o més matèries.

 

 2º BATXILLERAT

            Es titularà si:

 • Se superen totes les matèries de 1º i de 2º de Batxillerat.

            Es repetirà curs si:

Se suspén alguna matèria. En aquest cas es podrà repetir 2n de Batxillerat al complet o matricular-se únicament de les matèries suspeses. En el cas que s'opte per repetir el segon curs del Batxillerat complet renunciarà a la qualificació obtinguda en les matèries d'aquest curs que haguera superat prèviament i serà necessari que l'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, formule una sol·licitud expressa davant la direcció del centre declarant expressament el seu coneixement sobre la renúncia a les qualificacions obtingudes amb anterioritat en les matèries de segon curs que haurà d'anar acompanyada d'un informe favorable del departament d'orientació, o de qui tinga atribuïdes les seues funcions i un informe favorable de l'equip docent. En tots dos informes es farà constar que aquesta mesura, de caràcter extraordinari, afavorirà el progrés acadèmic de l'alumne o alumna en l'etapa i en els seus estudis posteriors.

Es pot repetir 1 única vegada cada curs de Batxillerat i no és possible superar el límit de 4 anys de permanència en Batxillerat. Excepcionalment podrà repetir un dels cursos una segona vegada, amb un informe previ favorable de l'equip docent.

 

 Titulació que s'obté

Una vegada finalitzat el Batxillerat es pot continuar estudiant o accedir al món laboral. Les opcions a les quals podem accedir després d'obtindre el Títol de Batxillerat:

 • Accés a la Universitat després de superar la Prova d'Accés a la Universitat.
 • Accés directe a Formació Professional de Grau Superior.
 • Món laboral

 

 Convalidacions

 • Els estudiants dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa poden convalidar diverses matèries.
 • Els esportistes d'alt rendiment poden estar exempts de realitzar l'assignatura d'Educació Física en cas de realitzar la sol·licitud corresponent.