Cos Nacional de Policia

 REQUISITS D'ACCÉS:

Par a ingressar en la Policia Nacional serà necessari reunir els següents requisits:

 Requisits generals:

Per a ser admés a la pràctica de les proves selectives serà necessari reunir, abans que acabe l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tindre nacionalitat espanyola.

b) Haver complit 18 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació.

c) No haver sigut condemnat per dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

d) No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedisquen o menyscaben la capacitat funcional o operativa necessària per a l'acompliment de les tasques pròpies de la Policia Nacional que vénen establides en l'Annex III d'aquesta convocatòria.

e) Compromís de portar armes i, en el seu cas, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

f) Tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 les dones.

g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

Els interessats a optar a les places reservades a militars professionals de tropa i marineria, a més dels requisits anteriorment esmentats, hauran de reunir i acreditar, el de portar cinc anys de servei com a tals a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. La no acreditació d'aquest requisit en el termini esmentat comportarà l'adscripció a les places de torn lliure.

 Requisits específics:

  • Inspector -- Estar en posessió del títol universitari oficial de Grau.
  • Policia -- Estar en posesió del títol de Batxillerat o equivalent.

 FASE D'OPOSICIÓ:

La fase d'oposició constarà de les següents proves de caràcter eliminatori: aptitud física, coneixements, reconeixement mèdic, entrevista personal i psicotècnica.

1. Primera prova: Aptitud física.

Aquesta prova consistirà en la realització pels opositors dels exercicis físics que es descriuen en l'annex I.

La qualificació de cada exercici serà de zero a deu punts, segons el que s'estableix en aquest Annex, tenint en compte que l'obtenció de zero punts en qualsevol d'ells suposa l'eliminació de l'aspirant.

La qualificació de la prova serà la mitjana de les obtingudes en cada exercici, havent d'aconseguir-se almenys cinc punts per a aprovar.

Quan ho estime pertinent i de manera aleatòria, el Tribunal Qualificador podrà realitzar proves de consum de substàncies o grups farmacològics prohibits, d'estimulants o qualsevol tipus de dopatge, segons les normes del Consell Superior d'Esports, destinats a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova, quedant eliminats els que donen positiu al consum d'aquestes substàncies.

Per raons de seguretat, en els exercicis físics que es realitzen en poliesportiu cobert no es permetrà l'accés de públic.

La carrera de 1.000 metres sí que serà pública, en desenvolupar-se en pista a l'aire lliure. No es permetrà el seu enregistrament per cap mitjà audiovisual per poder afectar a la seguretat, al dret a la intimitat personal i a la pròpia imatge dels intervinents.

Per a la realització de la prova, els opositors hauran de presentar-se proveïts d'abillament esportiu, i entregar al Tribunal un certificat mèdic, en el qual es faça constar que l'aspirant reuneix les condicions físiques precises per a realitzar les referides proves esportives. La no presentació d'aquest document suposarà l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu.

La incorporació a l'Escola Nacional de Policia es realitzarà amb els admesos en la convocatòria en què supere les proves físiques.

2. Segona prova: de coneixements i ortografia.

Constarà de 2 parts eliminatòries:

a) La resposta per escrit en cinquanta minuts, a un qüestionari de cent preguntes, amb un enunciat i tres alternatives de respostes de les quals només una és vertadera, relacionades amb el temari que figura com Annex II de la present convocatòria. Els errors penalitzen conforme a la fórmula següent: A – [E/ (n-1)], sent «A» el nombre d'encerts, «E» el d'errors i «n» nombre d'alternatives de resposta.

Cadascuna de les cent preguntes té un valor d'un punt. El Tribunal estableix que seran considerats aptes en aquesta prova els opositors que hagueren obtingut almenys 50 punts després de l'aplicació de la fórmula expressada en el paràgraf anterior.

b) La resposta per escrit a un qüestionari per a avaluar la capacitat ortogràfica de l'opositor. Per a la seua qualificació s'utilitzarà la fórmula de correcció aplicada a la prova de coneixements.

La qualificació serà de «apte» o «no apte».

3. Tercera prova:

Constarà de tres parts eliminatòries:

a) Reconeixement mèdic. Dirigit a comprovar que no concorren en l'aspirant cap de les causes d'exclusió a què es refereix l'Ordre d'11 de gener de 1988, que es reprodueix com a annex III a la present convocatòria. El punt 2. d'aquesta Ordre, obesitat-primesa, s'avaluarà a través de l'índex de massa corporal (IMC). Pes: No seran aptes aquells aspirants, que presentant característiques morfològiques d'obesitat, tinguen un índex de massa corporal superior a 28 en homes i dones. En tots dos sexes, aquest índex no podrà ser inferior de 18. El càlcul de l'índex de massa corporal s'efectuarà aplicant la següent fórmula: IMC = P/T2, on P és el pes de l'aspirant nu en quilograms i T la talla en metres.

S'aplicaran als aspirants les tècniques mèdiques d'ús convencional que s'estimen oportunes, inclosa l'analítica de sang i orina.

La qualificació de la part a) serà de «apte» o «no apte».

b) Entrevista personal. De caràcter professional i personal, i amb la finalitat de comprovar la idoneïtat de l'aspirant prenent com a referència factors que tenen incidència directa en la funció policial a desenvolupar, serà realitzada per almenys un membre del tribunal qualificador i amb l'assessorament dels especialistes que s'estimen necessaris. Les qüestions que es plantegen pel tribunal aniran encaminades a determinar la idoneïtat dels aspirants per al desenvolupament futur de les funcions policials.

L'entrevista s'avaluarà atenent els resultats i conclusions obtinguts exclusivament durant el seu transcurs, sense perjudici que amb anterioritat i a l'efecte d'aconseguir la major utilitat d'aquesta, es puga realitzar tant un qüestionari d'informació biogràfica com proves d'exploració del perfil de personalitat de l'opositor, de manera que servisquen com a informació complementària, secundades amb un curriculum vitae i una vida laboral que s'haurà d'aportar en la data de citació per a l'execució de l'entrevista.

El qüestionari d'informació biogràfica, de realitzar-se, contindrà dades i aspectes de la seua vida, així com l'opinió del mateix davant les qüestions que se li plantegen. El qüestionari disposarà d'instruccions específiques d'obligat compliment, que li seran indicades per a la seua confecció.

A l'efecte de valoració de l'entrevista, el tribunal prendrà en consideració, factors com ara la socialització, comunicació, motivació, trets de personalitat, trets clínics o qualitats professionals, la incidència de les quals en la valoració final serà motivadament individualitzada per a cada aspirant.

Per a la qualificació de l'entrevista, el tribunal atorgarà una puntuació inicial als aspirants convocats. De la puntuació inicial assignada, i sobre la base dels resultats de l'entrevista, el tribunal, podrà restar puntuacions parcials després de la valoració dels factors assenyalats, quedant l'existència i ponderació dels mateixos degudament motivats a la disposició de l'aspirant concernit que el sol·licite.

La qualificació de la part b) serà de «apte» o «no apte».

c) Test psicotècnics. Consistiran en la realització d'un o diversos test dirigits a determinar les aptituds (intel·ligència general) de l'aspirant per a l'acompliment de la funció policial en relació amb la categoria a la qual s'aspira. Per a la seua qualificació s'utilitzarà la fórmula de correcció aplicada a la prova de coneixements i ortografia.

El resultat d'aquesta part c), establirà l'ordre descendent de notes, de major a menor, dels opositors. Es declararan aptes a un nombre d'opositors igual al de places convocades.

El resultat final de la tercera prova serà de «apte» o «no apte».

4.  Cuarta prova (voluntària): Exercici voluntari d'idioma.

Els opositors podran realitzar amb caràcter voluntari, un exercici de coneixement dels idiomes anglés o francés (només un d'ells), que podrà millorar fins a un punt la nota final de l'oposició.

Els opositors que superen les anteriors proves selectives s'incorporaran a l'Escola Nacional de Policia (Àvila), on iniciaran el seu procés formatiu, integrant-se en el pla de carrera de la Policia Nacional.

CURS DE FORMACIÓ I PERIODE DE PRÀCTIQUES:

1. Curs de formació

Els qui superen la fase d'oposició i hagen presentat en termini la documentació exigida, seran nomenats Policies-alumnes pel Director General de la Policia, i s'incorporaran a l'Escola Nacional de Policia de la Divisió de Formació i Perfeccionament en la data que oportunament es determine, per a la realització d'un curs acadèmic de caràcter selectiu de formació professional i irrepetible.

Per a superar el curs, donat el seu caràcter selectiu, els alumnes hauran d'aprovar totes i cadascuna de les assignatures del pla d'estudis vigent.

Cada assignatura serà qualificada de 0 a 10 punts, havent d'obtindre's un mínim de cinc punts per a aprovar-la. Serà necessari superar-les totes per a accedir al mòdul de formació pràctica.

Els qui no superen el curs íntegrament en exàmens ordinaris o en una única convocatòria extraordinària, causaran baixa en aquesta Escola per Resolució del Director General de la Policia i perdran tota expectativa d'ingrés nascuda de la superació de l'oposició.

2. Mòdul de formació pràctica.

Els qui superen el curs selectiu realitzaran un mòdul de formació pràctica en el lloc de treball que es determine per aquest Centre Directiu, necessari per a l'obtenció del nivell de professionalització requerit per a la categoria a la qual s'aspira a ingressar.

En aquest mòdul de pràctiques es valoraran els següents trets personals: responsabilitat, dedicació, disciplina, integritat, esperit d'equip, decisió i correcció, els quals seran qualificats de zero a deu punts, requerint-se, com a mínim, una puntuació de cinc punts en cadascun d'ells per a superar les pràctiques.

Aquest mòdul serà irrepetible, excepte per causa involuntària, degudament justificada, que ho impedisca, apreciada pel Director General de la Policia, i, per tant, la seua no superació implica l'exclusió definitiva del procés selectiu.

DATES:

 Inscripció a l'Escala Bàsica, categoria de Policia, del Cos Nacional de Policia: No convocades.

 Inscripció a l'Escala Executiva, categoria d'Inspector, del Cos Nacional de Policia: No convocades.

EXCLUSIONS MÈDIQUES:

Talla: Alçada mínima: 1,65 metres els homes i 1,60 les dones.

 Obesitat o primesa: Obesitat o primesa manifestes que dificulten o incapaciten per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

 Exclusions circunstancials: Malalties o lesions agudes, actives en el moment del reconeixement, que puguen produir seqüeles capaces de dificultar o impedir el desenvolupament de les funcions policials.
En aquests casos, el Tribunal Mèdic podrà fixar un nou termini per a comprovar l'estat de salut de l'aspirant, al final del qual els Serveis de Sanitat del Cos Nacional de Policia certificaran si han desaparegut els motius de l'exclusió circumstancial.

 Exclusions definitives:

- Ull i visió.

  • Agudesa visual sense correcció inferior als dos terços de la visió normal en els dos ulls.
  • Queratomía radial.
  • Despreniment de retina.
  • Estrabisme.
  • Hemianopsias.
  • Discromatopsias.
  • Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del Tribunal Mèdic, dificulte de manera important l'agudesa visual.

- Oïda i Audicción.

 Agudesa auditiva que supose una perduda entre 1.000 i 3.000 hertzs a 35 decibels o de 4.000 hertzs a 45 decibels.

- Altres exclusions:

Aparell locomotor: Alteracions de l'aparell locomotor que limiten o dificulten el desenvolupament de la funció policial, o que puguen agreujar-se, segons el parer del Tribunal Mèdic, amb l'acompliment del lloc de treball. (Patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars i articulars).

Aparell digestiu: Ulcera gastro-duodenal i qualsevol altre procés digestiu que, segons el parer del Tribunal Mèdic, dificulte l'acompliment del lloc de treball.

Aparell cardiovascular: Hipertensió arterial de qualsevol causa, no havent de sobrepassar les xifres en repòs els 145 mm/Hg en pressió sistòlica, i els 90 mm/Hg en pressió diastòlica; varices o insuficiència venosa perifèrica, així com qualsevol altra patologia o lesió cardiovascular que, segons el parer del Tribunal Mèdic, puga limitar l'acompliment del lloc de treball.

Aparell respiratori: L'asma bronquial, la broncopatia crònica obstructiva, el pneumotòrax espontani (en més d'una ocasió), la tuberculosi pulmonar activa i altres processos de l'aparell respiratori que dificulten el desenvolupament de la funció policial.

Sistema nerviós: Epilèpsia, depressió, cefalees, tremolor de qualsevol causa, alcoholisme, toxicomanies i altres processos patològics que dificulten el desenvolupament de la funció policial.

Pell i fàneres: Psoriasis, èczema, cicatrius que produïsquen limitació funcional i altres processos patològics que dificulten o limiten el desenvolupament de la funció policial.

Altres processos patològics: Diabetis, malalties transmissibles en activitat, malalties de transmissió sexual, malalties immunològiques sistèmiques, intoxicacions cròniques, hemopaties greus, malformacions congènites, psicosis i qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del Tribunal Mèdic limite o incapacite per a l'exercici de la funció policial.

ESPORTISTES D'ALT NIVELL:

Igualmente conforme al que es disposa en el Reial decret 637/2010, de 14 de maig, pel qual es preveu la incorporació dels esportistes d'alt nivell a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, es consideraran mèrits haver aconseguit en els últims cinc anys, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria, la condició d'esportistes d'alt nivell. L'avaluació d'aquest mèrit es realitzarà d'acord amb la puntuació que a continuació s'assenyala:

1. Inclosos en el grup d'esportistes A: 0,35 punts per cada any.

2. Inclosos en el grup d'esportistes B: 0,25 punts per cada any.

3. Inclosos en el grup d'esportistes C: 0,20 punts per cada any.

Aquesta puntuació s'incorporarà a la suma final de l'obtinguda durant la fase d'oposició, als quals superen aquesta.

Més informació en el següent enllaç.