PMAR - PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT

El Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) es duu a terme al llarg de 3r de l'ESO i segueix una metodologia activa que se centra en activitats més pràctiques, amb l'objectiu que els alumnes promocionen a 4t ESO i obtinguen el Títol de Graduat en ESO.

 Requisits d'accés:

Per accedir a PMAR és necessari complir alhora els següents requisits:

1. Tindre dificultats d'aprenentatge no atribuïbles a la mancança d'estudi o d'esforç.

2. Ser proposat per l'equip docent mitjançant el consell orientador.


Requisits específics:

A més de complir els requisits generals, hauran de reunir els requisits específics que s'enumeren a continuació:

1. Haver repetit almenys una vegada en qualsevol etapa i haver cursat 2n de l'ESO i no estar en condicions de promocionar a 3r de l'ESO, o

2. Haver cursat 3r d'ESO i no estar en condicions de promocionar.

 

 Organització de matèries:

Amb el grup específic:

Àmbit de caràcter lingüístic i social (9 hores setmanals):

          ► Llengua Castellana i Literatura,

          ► Geografia i Història,

          ► Valencià: Llengua i Literatura.

 Àmbit de caràcter científic i matemàtic (8 hores setmanals):

          ► Biologia i Geologia,

          ► Física i Química, i

          ► Matemàtiques.

 Àmbit de llengües estrangeres (2 hores setmanals):

          ► Anglés.

 Tutoria (1 hora setmanal).


Amb el grup ordinari:

 •  Tecnologia (2 hores setmanals).
 •  Música (2 hores setmanals).
 •  Educació Física (2 hores setmanals).
 •  Religió o Valors ètics (1 hora setmanal).
 •  Tutoria (1 hora setmanal).
 •  Informàtica o qualsevol de les matèries específiques, excepte les ja cursades obligatòriament (1 hora setmanal)

   

 Promoció i repetició:

Per a promocionar en la convocatòria ordinària serà necessari superar tots els àmbits i matèries. En el cas de la convocatòria extraordinària, es promocionarà quan s'hagen superat tots els àmbits i matèries o es tinga avaluació negativa com a màxim:

 1. En un àmbit, en el cas de l'àmbit de caràcter lingüístic i social o de l'àmbit científic i matemàtic,
 2. En l'àmbit de llengua estrangera i/o en una matèria,
 3. En una o dues matèries.

De manera excepcional, es promocionarà de curs per decisió col·legiada i votació nominal quan es done alhora avaluació negativa simultània en:

 1. En l'àmbit de caràcter lingüístic i social o en l'àmbit de caràcter científic i matemàtic, a més d'una matèria.
 2. En l'àmbit de llengua estrangera i en dues matèries.
 3. En 3 matèries.