FP Grau Superior

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

 ¿QUÉ ES?

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis profesionalizadores que et permeten aconseguir totes aquelles aptituds necessàries per a adaptar-te a les situacions laborals, assumir responsabilitats de coordinació i de programació en una professió determinada, planificar el treball de les persones i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Estan dirigits a l'alumnat que busca uns estudis superiors pràctics, que els qualifiquen per a incorporar-se al món laboral.

 REQUISITS D'ACCÉS:

Podran accedir als CFGS aquells alumnes que complisquen algun dels següents requisits:

Accés directe:

1. Tindre el títol de Batxiller.

2. Tindre el títol de Tècnic/a (Formació Professional de Grau Mitjà).

3. Tindre el títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superio o equivalent.

4. Tindre titulació universitària o equivalent.

5. Haver superat el curs d'orientació universitària o preuniversitària.

Accés mitjançant prova o curs:

Tindre 19 anys complits l'any de realització de la prova i complir algun dels següents:

1. Haver aprovat la prova d'accés a cilos formatius de grau superior.

Queden exempts de realitzar la prova aquells que:

1. Han superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

2. Tinguen el títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà). En aquest cas es requerirà tindre complits els 18 anys.

 CONTINGENT DE PLACES:

Els estudiants accediran per un contingent específic depenent de la via d'accés i seran ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic o de la prova d'accés.

- 5% places per a persones amb discapacitat.

- 5% places per a esportistes d'elit de nivell A i B.

L'admissió a través de les reserves previstes en aquests dos primers apartats, es realitzarà a priori. De les places restants:

- 60% places per a accés directe de titulats de Batxiller o equivalent. En aquest cas tindran preferència les sol·licituds dels qui hagen cursat la modalitat que s'indica per a cada cicle formatiu de grau superior en el següent enllaç.

- 20% places per a accés directe de titulats de tècnic de formació professional (Grau Mitjà).

- 20% places per a accés directe mitjançant prova d'accés i altres vies d'accés.

 ESTRUCTURA I CONTINGUTS:

 PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA:

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat dels cicles de Formació Professional es farà per mòduls professionals. La superació d'un cicle requerirà l'avaluació positiva de tots els mòduls que el componen.

No obstant això, si l'equip docent l'aconsella, podran matricular-se, i cursar els mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària de la qual, en conjunt, no supere les 240 hores o el 20% de la duració dels mòduls.

L'alumnat podrà romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica en règim ordinari durant un màxim de quatre anys, i el mateix curs només es podrà repetir una sola vegada. Excepcionalment, es podrà autoritzar la repetició d'un mateix curs per segona vegada, amb un informe previ de l'equip docent.

MÒDUL PROFESSIONAL DE PROJECTE:

Els Cicles Formatius de Grau Superior incorporen un mòdul professional de Projecte que té com a objectiu integrar tots els aprenentatges del currículum del cicle formatiu.

Aquest mòdul es presentarà davant un tribunal i haurà de rebre una qualificació positiva per a poder rebre el títol.

 TITULACIÓ I EIXIDES

L'alumne que supere un cicle de Formació Professional de Grau Superior obtindrà el títol de Tècnic Superior corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.

Aquest titol permetrà:

 • Accés directe a la Universitat. En aquest cas no és necessari realitzar les proves PAU però sí que és recomanable presentar-se a la part voluntària de les PAU per a pujar nota ja que des d'FP la nota màxima a la qual es pot aspirar és un 10 podent arribar al 14 amb aquest examen.

Nota Mitjana del Cicle Formativa + Fase voluntària PAU

 • Món laboral.

 OFERTA:

En el següent enllaç podeu accedir a l'oferta de títols d'FP de la Comunitat Valenciana: 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
 •  T.S. Animació d'Activitats Físiques i esportives (Segons LOGSE) 
 •  T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
 •  T.S. Administració i Finances (LOE)
 •  T.S. Assistència a la Direcció (LOE)
AGRÀRIA
 • T.S. Paisatgisme i Medi rural (LOE)
 •  T.S. Gestió Forestal i del Medi natural (LOE)
ARTS GRÀFIQUES
 •  T.S. Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)
 •  T.S. Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE)
ARTS I ARTESANIES
 •  T.S. Artista Faller i Construcció d'Escenografies (LOE)
COMERÇ I MÀRKETING
 •  T.S. Màrqueting i Publicitat (LOE)
 •  T.S. Comerç Internacional (LOE)
 •  T.S. Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE)
 •  T.S. Transport i Logística (LOE)
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
 • T.S. Projectes d'Obra Civil (LOE)
 •  T.S. Projectes d'Edificació (LOE)
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
 • T.S. Automatització i Robòtica Industrial (LOE)
 •  T.S. Manteniment Electrònic (LOE)
 •  T.S. Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)
 •  T.S. Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE)
 •  T.S. Electromedicina Clínica (LOE)
ENERGIA I AIGUA
 •  T.S. Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (LOE)
 •  T.S. Energies Renovables (LOE)
FABRICACIÓ MECÀNICA
 •  T.S. Construccions Metàl·liques (LOE)
 •  T.S. Disseny en Fabricació Mecànica (LOE)
 •  T.S. Òptica de Anteojería
 •  T.S. Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE)
 •  T.S. Programació de la Producció en Emotlament de Metalls i Polímers (LOE)
HOSTELERIA I TURISME
 •  T.S. Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (LOE)
 •  T.S. Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE)
 •  T.S. Guia, Informació i Assistències Turístiques (LOE)
 •  T.S. Direcció de Cuina (LOE)
 •  T.S. Direcció de Serveis de Restauració (LOE)
IMATGE PERSONAL
 • T.S. Estilisme i Direcció de Perruqueria (LOE)
 •  T.S. Assessoria Imatge Personal i Corporativa (LOE)
 •  T.S. Estètica Integral i Benestar (LOE)
 •  T.S. Caracterització i Maquillatge Professional (LOE)
IMATGE I SO
 •  T.S. Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE)
 •  T.S. Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE)
 •  T.S. Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (LOE)
 •  T.S. So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE)
 •  T.S. en Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE)
INDUSTRIE ALIMENTÀRIES
 •  T.S. Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE)
 •  T.S. Vitivinicultura (LOE)
INFORMÁTICA I COMUNICACIONS
 •  T.S. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)
 •  T.S. Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE)
 •  T.S. Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE)
INSTAL·LACIÓN I MANTENIMENT
 •  T.S. Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE)
 •  T.S. Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE)
 •  T.S. Mecatrònica Industrial (LOE)
 •  T.S. Prevenció de Riscos Professionals
FUSTA, MOBLE I SURO
 •  T.S. Disseny i Amoblament (LOE)
MARÍTIM PESQUERA
 • T.S. Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions (LOE)
 •  T.S. Transport Marítim i Pesca d'Altura (LOE)
QUÍMICA
 •  T.S. Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (LOE)
 •  T.S. Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE)
 •  T.S. Química Ambiental
 •  T.S. Química Industrial (LOE)
SANITAT
 •  T.S. Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)
 •  T.S. Audiologia Protètica (LOE)
 •  T.S. Dietètica
 •  T.S. Documentació i Administració Sanitàries (LOE)
 •  T.S. Higiene Bucodental (LOE)
 •  T.S. Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE)
 •  T.S. Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)
 •  T.S. Ortopròtesi i Productes de Suport (LOE)
 •  T.S. Pròtesis Dentals (LOE)
 •  T.S. Radioteràpia i Dosimetria (LOE)
 •  T.S. Salut Ambiental
SEGURITAT I MEDO AMBIENT
 •  T.S. Educació i Control Ambiental (LOE)
 •  T.S. Coordinació d'Emergències i Protecció Civil (LOE)
SERVEIS SOCIOCULTURALS  I A LA COMUNITAT
 • T.S. Promoció d'Igualtat de Gènere (LOE)
 •  T.S. Animació Sociocultural i Turística (LOE)
 •  T.S. Educació Infantil (LOE)
 •  T.S. Integració Social (LOE)
 •  T.S. Mediació Comunicativa (LOE)
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
 • T.S. Disseny i Producció de Calçat i Complements (LOE)
 •  T.S. Patronatge i Moda (LOE)
 •  T.S. Vestuari a Mesura i d'Espectacles (LOE)
TRANSPORT I MANTENIMENTO DE VEHICLES
 • T.S. Automoció (LOE)
 •  T.S. Manteniment Aeromecánico (Segons LOGSE)
 •  T.S. Manteniment Aeromecánico d'Avions amb Motor de Turbina (LOE)
 •  T.S. Manteniment d'Aviònica (Segon LOGSE)
 •  T.S. Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviónics en Aeronaus (LOE)
VIDRE I CERÀMICA
 • T.S. Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

 

 PROVA D'ACCÉS:

Tens tota la informació en aquest enllaç.