Prova d'accés a CFGM

La Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà és un examen que permet a l'alumnat que no compleix els requisits acadèmics l'accés a aquests estudis sempre que l'alumne demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 REQUISITS:

- Tenir 17 anys d' edat o complir-los durant l'any 2022.

 ESTRUCTURA DE LA PROVA:

La prova s'estructura en 3 parts:

A. Parte lingüística:

          1. Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana).

          2. Llengua Estrangera (anglés).

B. Part social:

          1. Ciències Socials, Geografia i Història.

C. Part científico-matemàtica:

          1. Matemàtiques.

          2. Ciències Naturals

          3. TIC

Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l'ESO a la Comunitat Valenciana.

DATES:

  • Inscripció: del 21 al 30 de març (remetre la sol·licitud per correu electrònic a la secretaria dels centres docents)                    https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909
  • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril
  • Publicació llistes provisionals persones admeses: 27 d'abril
  • Publicació llistes definitives persones incloses i excloses: 5de maig
  • Realizació de la prova: 23 i 24 de maig
  • Publicació llistes provisionals qualificacions: 30 de maig
  • Termini lliurament documentació justificativa prova: del 21 de març al 30 de juny ambdós inclusivament
  • Publicació llistes definitives qualificacions: 1 de juliol
  • Lliurament de certificats prova grau mitjà: del 3 al 4 de juliol

 HORARI DE LES PROVES:

23 de maig
9:00h-10:00h Part Lingüística: Lengua I Literatura (Castellana o Valenciana)
10:15h-11:15h Part Social: Ciències Socials, Geografia i Història
11:30h- 12:15h Part lingüística: Anglés

24 de maig

9:00h-10:00h Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques
10:15h-11:00h Part científica-matemàtica-tècnica:Cièncias de la Natura
11:15h- 12:00h Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital

 MODELS D'EXAMEN:

En el següent enllaç tens accés a exàmens de convocatòries  anteriors: