FP Grau Mitjà

 FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

QUÈ ÉS?

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis profesionalizadores teorico-pràctics que permeten adquirir als alumnes les competències tècniques necessàries per a dur a terme una professió de manera adequada.


  REQUISITS D'ACCÉS:

Podran accedir als CFGM aquells alumnes que complisquen algun dels següents requisits:

Accés directe:

 1. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 2. Estar en possessió d'un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
 3. Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 4. Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior o de Tècnic Especialista (CFGS) o equivalent a efectes acadèmics.
 5. Haver superat el Batxillerat o el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 6. Estar en possessió d'una titulació universitarial
 7. Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.


Accés mitjançant prova o curs:

Tindre 17 anys complits l'any de superació del curs i realització de la prova i complir algun dels següents:

 1. Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 2. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 3. Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educatiu.

Queden exempts de realitzar la prova aquells que:

 • Hagen superat el curs de formació específic d'accés directe a la FP de Grau Mitjà..
 • Hagen superat la prova d'accés a la FP de Grau Superior.
 • Hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

 CONTINGENT DE PLAÇES:

Els estudiants accedIran per un contingent específic depenent de la via d'accés i seran ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic o prova.

 • 5% places per a persones amb discapacitat.
 • 5% places per a esportistes d'elit de nivell A i nivell B.

Primer es realitzarà l'admissió a través de les reserves previstes en aquests dos primers apartats. De les places restants:

 • 60% places per a accés directe de graduats en ESO i titulació equivalent.
 • 20% places per a accés directe de titulats en FP Bàsica. En aquest cas tindran preferència les sol·licituds dels qui hagen cursat el títol professional bàsic que s'indica per a cada cicle formatiu de grau mitjà en el següent enllaç.
 • 20% places per a accés mitjançant prova d'accés, curs específic de formació d'accés directe i altres vies d'accés.


  ESTRUCTURA I CONTINGUTS

 PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat dels cicles de Formació Professional es farà per mòduls professionals. La superació d'un cicle requerirà l'avaluació positiva de tots els mòduls que el componen.

No obstant això, si l'equip docent l'aconsella, podran matricular-se, i cursar els mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària de la qual, en conjunt, no supere les 240 hores o el 20% de la duració dels mòduls.

L'alumnat podrà romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica en règim ordinari durant un màxim de quatre anys, i el mateix curs només es podrà repetir una sola vegada. Excepcionalment, es podrà autoritzar la repetició d'un mateix curs per segona vegada, amb un informe previ de l'equip docent.

 

  TITULACIÓ I EIXIDES

L'alumne que supere un cicle de Formació Professional de Grau Mitjà obtindrà el títol de Tècnic de la professió corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.

Aquest títol permetrà:

 • Cicles formatius de grau superior (si es compleixen amb els requisits específics d'accés).
 • Altres cicles formatius de grau mitjà.
 • Cicles formatius de grau superior d'ensenyaments artístics (superant la seua prova d'accés).
 • Cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments artístics (superant la seua prova d'accés).
 • Cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments esportius (superant la seua prova d'accés).
 • Batxillerat.
 • Món laboral.


  OFERTA::

En el següent enllaç podeu accedir a l'oferta de títols d'FP de la Comunitat Valenciana:

 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
 •  T. Conducció d'Activitats Físico-esportives en el Medi Natural

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

 •  T. Gestió Administrativa (LOE)
AGRÀRIA
 •  T. Producción Agroecológica (LOE)
 •  T. Producció Agropequària (LOE)
 •  T. Jardineria i Floristeria (LOE)
 •  T. Aprofitament i Conservació del Medi Natural (LOE)
ARTS GRÀFIQUES
 •  T. Impressió Gràfica (LOE)
 •  T. Preimpressió Digital (LOE)
COMERÇ I MÀRKETING
 •  T. Actividats Comercials (LOE)
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
 •  T. Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació (LOE)
 •  T. Construcció (LOE)
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
 •  T. Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)
 •  T. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (LOE)
ENERGIA I AIGUA
 •  T. Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües (LOE)
FABRICACIÓ MECÀNICA
 •  T. Joieria
 •  T. Mecanitzat (LOE)
 •  T. Soldadura i Caldereria (LOE)
 •  T. Conformat per Emotlament de Metalls i Polímers (LOE)
HOSTELERIA I TURISME
 • T. Cuina i Gastronomia (LOE)
 •  T. Serveis en Restauració (LOE)
IMATGE PERSONAL
 •  T. Estètica i Bellesa (LOE)
 •  T. Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (LOE)
IMATGE I SO
 • T.Vídeo Disk Joquei i So (LOE)
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
 •  T. Olis d'Oliva i Vins (LOE)
 •  T. Fleca, Rebosteria i Confiteria (LOE)
INFORMÀTICA YI COMUNICACIONS
 •  T. Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE)
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
 •  T. Instal·lacions de Producció de Calor (LOE)
 •  T. Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)
 •  T. Manteniment Electromecànic (LOE)
FUSTA, MOBLE I SURO
 • T. Fusteria i Moble (LOE)
 •  T.Instal·lació i Moblament (LOE)
MARÍTIM-PESQUERA
 • T. Operacions Subaqüàtiques i Hiperbàriques (LOE)
 •  T. Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions (LOE)
 •  T. Navegació i Pesca de Litoral (LOE)
QUÍMICA
 •  T. Operacions de Laboratori (LOE)
 •  T. Planta Química (LOE)
SANIDAD
 •  T. Cures Auxiliars d'Infermeria
 •  T. Emergències Sanitàries (LOE)
 •  T. Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
 •  T. Emergències i Protecció Civil (LOE)
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
 • T. Atenció a Persones en Situació de Dependència (LOE)
TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL
 • T. Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (LOE)
 •  T. Calçat i Complements de Moda (LOE)
 •  T. Confecció i Moda (LOE)
TRANSPORT I MANTENIMINT DE VEHICLES
 •  T. Conducció de Vehicles de Transport per Carretera (LOE)
 •  T. Electromecànica de Maquinària (LOE)
 •  T. Manteniment de Material Rodant Ferroviari (LOE)
 •  T. Carrosseria (LOE)
 •  T. Electromecànica de Vehicles Automòbils (LOE)
VIDRE I CERÀMICA
 •  Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

 

 PRUEBA DE ACCESO:

Tenes tota la informació en aquest enllaç