Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil compta amb més de 20 especialitats per a exercir les funcions i competències que té assignades. Entre elles, Policia Administrativa, Resguard Fiscal de l'Estat, Seguretat Pública, Assistència, Policia Judicial i Informació.

 Especialitats:

 • Trànsit
 • Protecció de la Naturalesa
 • Seguretat Ciutadana
 • Servei Aeri
 • Servei Cinológico
 • Servei de Muntanya
 • Servei Marítim
 • Unitat Especial d'Intervenció
 • Policia Judicial
 • Servei de Desactivació d'Explosius i Defensa NRBQ (SEDEX - NRBQ)
 • Activitats Subaqüàtiques
 • Agrupació de Reseva i Seguretat (A.R.S)
 • Unitat de Subsòl, etc.

 REQUISITS DE ACCÉS:

Els aspirants hauran de reunir, en la data que finalitze el termini d'admissió d'instàncies i mantindre durant el procés selectiu i els períodes de formació, els següents requisits:

a) Posseir la nacionalitat espanyola.

b) No estar privat dels drets civils.

c) Mancar d'antecedents penals.

d) No trobar-se incurs en algun procediment judicial per delicte dolós com a processament, investigat judicialment o acusat amb declaració d'obertura de judici oral corresponent.

e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.

f) Haver complit els 18 anys l'any que es presente al procés selectiu. A aquest efecte s'entén que reuneix aquesta condició l'aspirant que complisca 18 anys durant l'any natural, encara que la seua incorporació a l'escala quedarà supeditada a tindre complida aqueixa edat.

g) No superar durant l'any natural l'edat de 40 anys, entenent-se per això no haver complit, ni complir durant l'any natural l'edat de 41 anys.

h) Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a cursar els respectius plans d'estudis, que serà acreditada mitjançant la superació del reconeixement i les proves que es determinen en aquesta convocatòria.

i) Complir algun dels requisits següents, exigits en el Sistema Educatiu Espanyol per a accedir als ensenyaments conduents a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.
 • Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Estar en possessió d'alguna de les titulacions contemplades en l'article 18 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

j) No haver causat baixa en un centre docent per les raons establides en els paràgrafs c) i d) de l'article 71.2, de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar o en els paràgrafs d) i e), de l'article 48.1, de la Llei 29/2014, de 28 de novembre.

k) No haver causat baixa en un centre docent de formació per a la incorporació a l'Escala de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil, per no superar, dins dels terminis fixats, les proves i matèries previstes en els plans d'estudis corresponents.

l) No haver-se resolt el seu compromís com a militar de tropa i marineria a conseqüència d'un expedient d'insuficiència de facultats professionals, per imposició de sanció disciplinària extraordinària de separació de servei per aplicació de la Llei orgànica 8/1998, de 2 de desembre, o per la imposició de sanció disciplinària de resolució de compromís, en aplicació de la Llei orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de Règim Disciplinari de les Forces Armades.

m) Adquirir el compromís de portar armes i, en el seu cas, arribar a utilitzar-les, conforme als principis bàsics d'actuació de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.

n) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

ñ) Mancar de tatuatges que continguen expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats o virtuts militars, que suposen descrèdit per a l'uniforme, que puguen atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil en qualsevol de les seues formes, que reflectisquen motius obscens o inciten a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, tampoc es permeten els tatuatges, argolles, espigues i insercions, automutilaciones o similars que puguen ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes d'ús general del Cos de la Guàrdia Civil conforme a l'Ordre General n.o 12, de 28 de desembre de 2009, Uniformitat en el Cos de la Guàrdia Civil («Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil» n.o 1, de 12 de gener de 2010).

 PROCÉS SEL·LECTIU:

 La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits de l'admés a les proves, justificats d'acord amb l'Apènndix I d'aquest Annex.

 La fase de oposició constarà de les següents proves:

1. Ortografia:

Consistirà en la realització d'un exercici amb deu frases numerades de l'u al deu, en les quals s'han subratllat quatre paraules en cada frase amb les lletres A, B, C i D, havent d'assenyalar les paraules que presenten una falta ortogràfica.

Es considera resposta errònia, tant deixar de marcar una paraula amb falta d'ortografia com marcar una que és correcta.

El temps per a aquesta prova serà de deu minuts.

2. Coneixements:

Consistirà en la resposta a un qüestionari de cent preguntes tipus test, extretes dels temes que figuren en l'Apèndix «A» de l'Annex a l'Ordre de 9 d'abril de 1996; a més es contestaran les cinc preguntes de reserva que figuren en el qüestionari. El temps per a la realització d'aquesta prova serà d'una hora i trenta-cinc minuts.

Les preguntes de reserva, solament, seran valorades en el cas que el Tribunal de Selecció anul·le alguna de les anteriors i seguint l'ordre establit en el qüestionari.

3. Lengua estrangera:

Consistirà en la resposta a un qüestionari de vint (20) preguntes sobre l'idioma anglés amb un nivell compatible amb els continguts contemplats per a l'ESO en el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària i del Batxillerat («BOE» núm. 3, de 3 de gener de 2015). A més contestaran una pregunta de reserva que figura en el qüestionari. El temps per a realitzar aquesta prova serà de vint-i-un minuts.

La pregunta de reserva, solament, serà valorada en el cas que el Tribunal de Selecció anul·le alguna de les anteriors.

4. Psicotècnica:

Consistirà en l'avaluació de la capacitat dels aspirants per a adequar-se a les exigències derivades, tant del període acadèmic com alumne d'un centre de formació, com de la seua futura adaptació a l'acompliment professional. Constarà de dues parts:

a) Aptituds intel·lectuals: S'avaluaran mitjançant l'aplicació de tests d'intel·ligència general i/o escales específiques que avaluen la capacitat d'aprenentatge, anàlisi, raonament i potencial cognitiu.

b) Perfil de personalitat: S'avaluaran mitjançant tests que exploren les característiques de personalitat, actitudinals i motivacionals.

Els resultats de la prova psicotècnica aplicada seran tinguts en compte per a determinar l'adequació del candidat al perfil professional de la Guàrdia Civil.

5. Aptitud psicofísica, que es dividirà en:

Prova d'aptitud física: consistirà en la realització dels exercicis físics descrits en l'Apèndix II d'aquesta Convocatòria, on es determinen les marques mínimes. La qualificació dels exercicis físics serà de «apte» o «no apte».

Entrevista personal: Destinada a contrastar i ampliar els resultats de la prova psicotècnica.

El Cap de la Prefectura d'Ensenyament establirà, prèviament, els criteris que se seguiran per a valorar que l'aspirant posseeix en grau suficient, les competències i qualitats necessàries per al bon acompliment de les comeses i responsabilitats que li puguen ser encomanades després de la seua incorporació a l'Escala de Caps i Guàrdies.

La idoneïtat per a l'acompliment d'aquestes comeses i responsabilitats s'acredita amb la valoració, en grau adequat, de les competències i qualitats següents:

I. Adequació a normes i valors institucionals,

II. Responsabilitat / maduresa,

III. Motivació,

IV. Autocontrol,

V. Habilitats socials i de comunicació i VI. Adaptació.

Reconeixement mèdic: s'aplicarà el quadre mèdic d'exclusions de l'Annex I de l'Ordre PCI/155/2019, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les normes per les quals han de regir-se els processos de selecció per a l'ingrés en els centres docents de formació per a la incorporació a l'Escala de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil, segons el que es disposa en la seua Disposició transitòria primera.

 UNA VEGADA SUPERADA LA FASE D'OPOSICIÓ:

Els proposats per a ingressar com a alumnes efectuaran la seua presentació en l'Acadèmia de Guàrdies de la Guàrdia Civil, Baeza (Jaén) i en el Col·legi de Guàrdies Joves, Valdemoro (Madrid).

L'ensenyament de formació es completarà en dos períodes:

a) Primer període: De formació en un centre docent, amb una càrrega lectiva de mil seixanta hores.

b) Segon període: De pràctiques, amb una duració de quaranta setmanes.

 

DATES:

Proves selectives per a l'ingrés en els centres docents de formació, per a la incorporació a l'Escala de Caps i Guàrdies del Cos de la Guàrdia Civil: No convocades.

Més informació en el següent enllaç.