ESO

L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa que forma part de l'ensenyament bàsic i que, per tant, és obligatòria i gratuïta. La seua duració és de 4 cursos acadèmics desenvolupant-se generalment entre els 12 i 16 anys encara que, amb caràcter general, l'alumnat té el dret de romandre en règim ordinari fins als 18 anys, complits l'any en què finalitze el curs.

La seua finalitat és aconseguir una educació comuna així com la necessària atenció a la diversitat de l'alumnat prestant especial atenció a la tutoria personal de l'alumnat i a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

Aquesta etapa està organitzada en 2 cicles. El primer compost per 1r, 2n i 3r curs i el segon per 4t curs. La distribució de matèries al llarg d'aquests cursos és la següent:

1º i 2º ESO

 •     Llengua Castellana i Literatura
 •     Primera Llengua Estrangera
 •     Geografia i Història
 •     Educació per a la ciutadania i els drets humans
 •     Matemàtiques
 •     Biologia i Geologia en 1r curs
 •     Física i Química en 2n curs

Matèries específiques:

 •     Educació Física
 •     Religió / Valors Ètics
 •     Valencià. Llengua i Literatura

Matèries optatives:

 •     Tecnologia
 •     Educació Plàstica i Visual
 •     Música
 •     Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
 •     Segona Llengua Estrangera
 •     Religió
 •     Valors Ètics


3r ESO

 •     Llengua Castellana i Literatura
 •     Primera Llengua Estrangera
 •     Geografia i Història
 •     Matemàtiques A / Matemàtiques B
 •     Biologia i Geologia
 •     Física i Química

Matèries específiques:

 •     Educació Física
 •     Religió / Valors Ètics
 •     Valencià. Llengua i Literatura

Matèries Optatives (triar-ne entre 1 i 4):

 •     Tecnologia
 •     Educació Plàstica i Visual
 •     Música
 •     Cultura Clàssica
 •     Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
 •     Segona Llengua Estrangera
 •     Religió
 •     Valors ètics


4t ESO

El 4t curs de l'Educació Secundària Obligatòria té un caràcter orientador. Amb 2 opcions:

1. L'opció d'ensenyaments acadèmics: Aquesta opció està dirigida a la realització de Batxillerat. Podem triar 2 itineraris diferents:

 • El que va dirigit al Batxillerat de Ciències, triant les troncals d'opció "Física i Química" i "Biologia i Geologia".
 • El que va dirigit al Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, triant les troncals d'opció “Economia” i “Llatí”.

2. L'opció d'ensenyaments aplicats: Aquesta opció està encaminada a la realització de Formació Professional. En aquest cas es cursa;

 • l'assignatura de Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats i
 • 2 de les següents optatives: “Ciències aplicades a l'activitat professional”, “Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial” o “Tecnologia”.

 

Criteri de promoció i repetició

           Es promocionarà de curs:

1. En convocatòria ordinària quan se superen totes les matèries.

2. En convocatòria extraordinària:

        2.1. Amb tot aprovat.

        2.2. Quan se suspenguen màxim 2 matèries que no siguen alhora Valencià, Castellà o Matemàtiques.

3. De manera excepcional, si es suspen un màxim tres matèries sempre que dues d'elles no siguen Valencià, Castellà o Matemàtiques o 2 matèries instrumentals alhora, i sempre que l'equip docent considere que l'alumne o alumna pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica, i que s'apliquen a l'alumne o alumna les mesures d'atenció educativa proposada en el consell orientador.

Qui promocione amb alguna matèria suspesa haurà de seguir un programa de reforç i recuperació per a recuperar els aprenentatges que no s'han adquirit en l'etapa anterior.

            Es repetirà curs si:

No es compleixen les condicions anteriors.

Qui no promocione haurà de romandre un any més en el mateix curs. Només es podrà repetir el mateix curs una vegada i dues vegades com a màxim en l'ESO. De manera excepcional es podrà repetir dues vegades 4t de l'ESO si no s'ha repetit en cursos anteriors de l'etapa.

En el cas de tindre matèries pendents de cursos anteriors, les assignatures amb el mateix nom es consideren com dues matèries diferents, excepte en el cas de la Llengua Castellana, Llengua Valenciana i Matemàtiques.

 

 Titolació que s'obté

Per a obtindre el Graduat en ESO és necessari aprovar totes les matèries o tindre suspeses com a màxim 2 assignatures que no siguen alhora Matemàtiques, Llengua castellana o Valencià. Es tenen en compte les assignatures de tots els cursos de l'ESO.

Una vegada finalitzada l'etapa de l'ESO es pot continuar estudiant o accedir al món laboral. Les opcions a les quals podem accedir després d'obtindre el Títol de Graduat en ESO:

          - Batxillerat.

          - Formació Professional de Grau Mitjà.

          - Ensenyaments de règim especial

          - Món laboral.