Prova d'accés a CFGS

La Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior és un examen que permet a l'alumnat que no compleix els requisits acadèmics l'accés a aquests estudis sempre que l'alumne demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 REQUISITS:

- Tenir almenys 19 anys o complir-los durant l'any en curs.

 ESTRUCTURA DE LA PROVA:

La prova s'estructura en dues parts:

A. Part comuna:

Aquesta part és igual per a tots els cicles formatius de grau superior. Consta de 4 apartats:

          1. Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar).

          2. Llengua Estrangera (Inglés).

          3. Matemàtiques.

          4. Tractament de la Informació i Competència Digital.

B. Part específica:

Aquesta part presentarà tres opcions segons el cicle al qual es desitge accedir. En cadascuna d'elles l'alumne triarà dues de les tres matèries que la formen.

          1. Opció A. Humanitats i Ciències Socials:

                    - Història.

                    - Economia

                    - Geografia.

Per a l'accés a les famílies professionals de: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

          2. Opció B. Tecnologia:

                    - Dibuix Tècnic.

                    - Tecnologia Industrial.

                    - Física i Química.

Per a l'accés a les famílies professionals de: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola).

          3. Opció C. Ciències:

                    - Física.

                    - Biologia i Ciències de la Terra.

                    - Química.

Per a l'accés a les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola). Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

 

DATES:

  • Inscripció: 22-31 de març (remetre la sol·licitud per correu electrònic a la secretaria dels centres docents)      https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836
  • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar les proves en altre centre: 28 d'abril
  • Publicació llistes provisionals persones admeses: 28 d'abril
  • Publicació listes definitives persones incloses i excloses: 6 de maig
  • Realizació de la prova: 24 i 25 de maig.
  • Publicació llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
  • Lliurament documentació justificativa prova: 22 març - 2 de juny
  • Publicació llistes definitives qualificacions: 4 de juny.
  • Lliurament de certificats prova: 4-11 de juny

 HORARI PROVES:

24 de maig

15:00h-16:15h Part general: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)
16:30h- 17:45h Part general: Llengua estrangera Anglés                                                                                                  

18:00h - 19:15h

Part general: Matemàtiques
19:30h-20:15h Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital

25 de maig

16:00h-17:15h Part específica: Apartat B1
17:30h- 18:45h Part específica: Apartat B2

 

 MODELS D'EXAMEN:

En el següent enllaç teniu accés a exàmens de convocatòries anteriors: