Cos de Bombers

Com que es tracta d'una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que considere convenients per a cobrir les places. Per això els requisits que ací es donen han de servir com a orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra.

 REQUISITS D'ACCÈS:

Per a ser admeses a aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir els següents requisits:

a. Tindre la nacionalitat espanyola o, fins i tot no tenint-la, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres Estats a llocs de la Funció Pública en les Administracions Públiques. En tot cas serà responsabilitat de l'interessat acreditar el compliment d'aquest requisit.

b. Haver complit 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c. Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les tasques assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la convocatòria en la Relació de Llocs de treball del Consorci.

S'entendrà que no pateix cap malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l'acompliment de les tasques corresponents quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics i mèdics que es preveuen en aquesta convocatòria.

d. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser ciutadà d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver segut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e. Estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic de Formació Professional o equivalent, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

f. Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l'E associat i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP) o permís de conduir que el substituïsca o l'habilite per a la conducció d'aquesta mena de vehicles, d'acord amb la normativa vigent en la matèria, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

g. Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés de personal en el Consorci per al Servei de prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València. Aquesta taxa únicament podrà tornar-se a les persones que no siguen admeses al procés selectiu per la falta d'algun dels requisits per a prendre part.

h. Certificat mèdic. Per a poder participar en aquest procés i fer les proves físiques de la fase d'oposició, els candidats del torn lliure hauran d'acreditar l'aptitud física amb la presentació d'un certificat mèdic, en imprés oficial i signat per persona col·legiada en exercici, en el qual es faça constar expressament que reuneix les condicions, físiques i sanitàries, necessàries i suficients per a fer les proves físiques que figuren especificades en la base sisena i annex VII.

i. Coneixement de la llengua castellana. Els que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admesos a la convocatòria, hauran d'acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol Nivell Intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'l  en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió del certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l'Estat espanyol.

 FASE D'OPOSICIÓ:

El sistema selectiu que s'utilitzarà per a la cobertura de les places de bomber conductor / bombera conductora vacants serà d'acord amb els articles 28 i 30 de la Llei 7/2011 dels SPEIS:

Concurs oposició per al torn lliure, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori. El torn de mobilitat es farà en primer lloc, i les places no cobertes per aquest torn incrementaran el nombre de les places del torn lliure.

La fase d'oposició estarà integrada pels següents exercicis:

1r. exercici. Prova teòrica sobre coneixements del temari. Obligatori i eliminatori.

Consistirà en la realització d'un qüestionari tipus test d'un màxim de 120 preguntes, amb quatre respostes alternatives sobre el temari que figura com a Annex III, de les quals només una serà la correcta. L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtindre un 5 per a continuar en el procés selectiu.

Entre un 10% i un 20% de les preguntes correspondrà als temes inclosos en la part general del temari de l'Annex III. Així mateix, s'extraurà entre un 10% i un 30% de les preguntes de cadascun dels blocs que componen la part específica del temari de l'Annex III. La duració d'aquest exercici serà de 135 minuts.

2n exercici. Supòsit pràctic. Obligatori i eliminatori.

Consistirà a desenvolupar un supòsit pràctic entre dos proposats per l'Òrgan Tècnic, relacionat amb les tasques i les funcions del lloc de bomber conductor / bombera conductora i amb el temari específic contingut en l'Annex III.

La duració d'aquest exercici serà de 60 minuts i es qualificarà de 0 a 10 punts, i caldrà obtindre un 5 per a continuar en el procés selectiu.

3r exercici. Coneixement del valencià. Prova de caràcter obligatori i no eliminatori.

Consistirà en la realització d'un exercici de manera oral i escrita, amb l'objectiu de valorar els coneixements de valencià de les persones aspirants. La qualificació màxima de la prova serà de 4 punts. L'exercici es qualificarà com a apte o no apte, atribuint 4 punts a l'Apte i 0 punts al No Apte i tindrà caràcter obligatori i no eliminatori, exepte per als que hagen presentat i acreditat estar en possessió del Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià B1, equivalent o certificat de nivell superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià que tindran automàticament la qualificació d'apte i 4 punts en aquest exercici, quedant exempts de la realització.

4t exercici. Prova psicotècnica. Obligatori i eliminatori.

Consistirà a superar els exercicis i proves psicotècniques aptitudinals continguts en l'Annex IV d'aquestes bases i l'objectiu de les quals està dirigit a valorar les aptituds de la persona participant per a l'exercici del lloc de treball de bomber conductor / bombera conductora.

Es confeccionaran almenys dues proves, determinant-se per sorteig públic, abans de l'inici de l'exercici. La qualificació de la prova serà: apte o no apte, sense puntuació numèrica i serà necessari obtindre Apte per a continuar en el procés selectiu.

5é exercici. Proves físiques. Obligatori i eliminatori.

Consistirà a superar les proves que es relacionen en l'Annex VII. Totes les proves són obligatòries, i es puntuaran d'acord amb el barem que s'estableix en cadascuna. Considerant l'anterior, podran convalidar-se determinades proves, d'acord amb l'indicat en aquest apartat.

Es qualificarà de 0 a 10 punts, i caldrà obtindre un 5 per a continuar en el procés selectiu. El resultat total d'aquest exercici s'obtindrà amb la mitjana aritmètica, mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents proves, dividit pel nombre de proves.

6é exercici. Reconeixement mèdic. Prova de caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici consistirà en un reconeixement mèdic per a acreditar si es pateix o no malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca fer les tasques i funcions del lloc de treball de bomber conductor / bombera conductora, realitzat conforme a l'Annex V (barem mèdic). Es qualificarà com a apte o no apte. Serà necessari obtindre Apte per a continuar en el procés selectiu.

La qualificació total de la fase d'Oposició vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cada exercici puntuable i només podrà realitzar-se a les persones aspirants que hagen superat tots els exercicis eliminatoris i haver fet tots els exercicis obligatoris, excepte si estan exemptes d'aquest, d'acord amb l'indicat en les presents Bases.


FASE DE CONCURS

Finalitzada la Fase d'Oposició, s'emplaçarà a les persones participants que l'hagen superada perquè aporten la documentació acreditativa per a avaluar els mèrits i experiència previstos en aquestes Bases.

Aquesta fase consistirà en la valoració únicament els mèrits relacionats en la taula d'autobaremació de l'annex VIII, i que siguen degudament acreditats documentalment pels candidats. Únicament podran valorar-se els mèrits obtinguts fins a la finalització del termini de presentació de l'annex VIII i documentació acreditativa.

1. Experiència professional. Màxim 7 punts.

2. Valoració de títols acadèmics i formació. Màxim 9 punts.

3. Coneixement del valencià. Màxim 3 punts.

4. Coneixement d'idiomes comunitaris. Màxim 2 punts.


Més informació en aquest enllaç.