PAU

PAU 2020

Les Proves d'Accés a la Universitat són els exàmens que l'alumnat ha de realitzar per a accedir a la Universitat. Està formada per un conjunt d'exàmens de les diferents matèries de Batxillerat que es poden realitzar una vegada s'han superat aquests estudis.

La Nota d'Accés a la Universitat, ha de ser igual o superior a 5 punts:

40% nota mitjana Fase General PAU + 60% nota mitjana Batxillerat

 ESTRUCTURA:

Té 2 fases:

A. Fase obligatòria, que consta de 5 exàmens:

 • Castellà: Llengua i Literatura II
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Idioma Estranger (Alemany, Inglés, Francés o Italià). Ha de ser l'idioma cursat com a primera llengua estrangera.
 • Història d'Espanya
 • L'assignatura troncal general de modalitat:

            - Ciències: Matemàtiques II.

            - Ciències Socials: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

            - Humanitats: Llatí II

            - Arts: Fonaments de l'Art II.

En aquesta fase has d'obtindre com a mínim un 4 de mitjana entre les 5 matèries. La nota màxima que es pot obtindre és un 10 i és vàlida per a tota la vida.

B. Fase voluntària:

Aquesta fase serveix per a poder sumar fins a 4 punts a la Nota d'Accés a la Universitat, és a dir, per a poder arribar als 14 punts. És voluntària i es poden presentar tant els alumnes de Batxillerat com els de Cicles Formatius de Grau Superior.

En aquesta fase l'alumne es pot presentar fins a un màxim de 4 assignatures de les següents sempre que siguen diferents a les que s'ha presentat en la Fase Obligatòria, cursada o no. Les assignatures són:

- Arts Escèniques

- Biologia

- Cultura Audiovisual

- Dibuix Tècnic II

- Disseny

- Economia de l'Empresa

- Física

- Fonaments de l'Art

- Geografia

- Geologia

- Grec II

- Història de l'Art

- Llatí II

- Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

- Matemàtiques II

- Química

- Alemany

- Anglés

- Francés

- Italià

Has de tindre en compte que en la Part Voluntària només sumaran punts quan la nota siga igual o superior a 5 i que depenent del grau, una mateixa asigantura pot ponderar 0,1 o 0,2  per la qual cosa és important que ho tingues en compte abans de prendre una decisió.

Aquesta fase només serà vàlida durant 2 anys, després hauràs de tornar a presentar-te en cas de voler canviar de titulació o accedir a una diferent si fóra necessari.

En el següent enllaç tens informació sobre quines assignatures ponderen en cada grau.

 NOTA D'ADMISSIÓ A LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES:

La fórmula del càlcul de la qualificació d'accés a una determinada titulació és la següent:

Nota d'admissió a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

 • QFO: és la qualificació de la Fase Obligatòria de la PAU.
 • QMB: és la qualificació mitjana de Batxillerat.
 • a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
 • M1 i M2 són les qualificacions, amb dues xifres decimals, de les dues matèries de la fase voluntària o la matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat o de l'idioma estranger de la fase obligatòria, que donen una qualificació final superior després de la ponderació.

 NOTA D'ADMISSIÓ A LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES DES DELS CICLES FORMATIUS:

La nota de admisió a una determinada titulació per a l'estudiant de cicles formatius es calcularà amb la següent fórmula:

Nota d'admissió a la titulació = NMC + resultat de la Fase Voluntària

 • NMC: és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals.
 • Les ponderacions de la Fase Voluntària són les mateixes que les que s'aplicaran a l'estudiantat de batxillerat que hagen realitzat la PAU.

En el següent enllaç tens accés a un simulador de notes d'admissió per als grau de la UPV.

 

 REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

Si no estàs d'acord amb la qualificació d'algun examen pots sol·licitar una revisió. Aquesta serà realitzada per un correcte diferent del que ha fet la primera correcció i consistirà és comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de la primera correcció.

Has de tindre en compte que la qualificació definitiva serà la nota mitjana de les 2 qualificacions (la de la primera correcció i la de la segona).

En cas que la diferència entre la primera i la segona correcció siga de 2 o més punts, es durà a terme una tercera correcció i la qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.

És imortant que estigues segur que la nota no és l'esperada perquè el resultat de la revisió podrà pujar, baixar o mantindre la nota obtinguda inicialment, és a dir, si el resultat de la segona correcció és inferior a la inicial la mitjana entre ambdues baixarà i tindràs una nota més baixa.

DATES: CANVIS A CAUSA DE LA CRISI DE LA COVID-19!!!!

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA  

- Realizació dels exàmens: 7, 8 y 9 de juliol

- Publicació de notes: 17 de juliol

- Sol·licitud de revisió d'exàmens:18, 20 i 21 juliol

- Resolució de les revisions: 24 de juliol.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

 • Realizació dels exàmens: 8, 9 i 10 setembre
 • Publicació de notes: 16 setembre
 • Sol·licitud de revisió d'exàmens: 17, 18 i 21 de setembre
 • Resolució de las revisions: 22 de setembre

                       PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT, PRIMERA FASE

 • La preinscripció s'obrirá l'1 de juliol i es publicarà el 28 de juliol

 

                   PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT, SEGONA FASE

 • La preinscripció serà del 14 al 21 de setembre

 MODELS DE EXÀMENS:

En el següent ENLLAÇ trobareu els exàmens que han aparegut en els curs anteriors en les proves PAU de cada assignatura

NOVETAT: OPTATIVITAT EN ELS EXÀMENS DE LES PAU 2020

ENLLAÇ 1

ENLLAÇ 2

 PREGUNTES FREQÜENTS:

En el següent ENLLAÇ tens accés al document de preguntes freqüents en relació a l'accés i l'admissió a la universitat del curs 2020-2021 de la Generalitat Valenciana: