Enseyaments d'idiomes

Els ensenyaments d'idiomes tenen per objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Aquests ensenyaments s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat. Aquests nivells es correspondran, respectivament, amb els nivells A, B i C del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, que se subdivideixen en els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

 

  REQUISITS D'ACCÉS:

Nivell Bàsic (nivell A2):

  • Tenir 16 anys complits en l'any en què es comencen els estudis.
  • Podran accedir els majors de 14 anys per a seguir els ensenyaments en un idioma diferent del cursat en l'ESO.

 

Nivell Bàsic (nivell B1):

  • Títol de Batxillerat o,
  • Estar en possessió del Certificat del Nivell Bàsic.

 

Nivell Bàsic (nivell B2):

  • Estar en possessió de la prova de Certificació que s'obté en finalitzar el Nivell Intermedi.

 

  ESTRUCTURA:

Els ensenyaments de cada nivell s'organitzaran en un o diversos cursos anuals. Cada curs tindrà una duració mínima de 120 hores. El nombre de cursos que comprendrà cadascun dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels diferents idiomes és el que es recull a continuació:

DATES:

Les classes dels cursos curriculars presencials dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del curs acadèmic 2019-2020 en ensenyaments d'idiomes, començaran l'1 d'octubre de 2019.

Les classes dels cursos en línia d'anglés i valencià per a alumnat del PIALP començaran el dia 7 d'octubre de 2019.

La data de finalització de les classes, tant presencials com a distància, serà el dia 22 de maig de 2020.

La prova de certificació de la convocatòria ordinària de 2020 començarà a partir del dia 28 de maig en les dates que determine la corresponent resolució de convocatòria d'inscripció a les proves per a cada idioma i nivell.

 

MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT LLIURE: DEL 24 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ DE 2020:

 https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540

Les Proves de Certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes, convocades entre el 28 de maig i el 22 de juny, s'han hagut d'ajornar a causa de l'estat d'alarma per COVID-19. El nou calendari es concretarà quan es conega la previsió per a l'alçament del confinament i s'informarà a través d'aquesta secció web.

AJORNAT PER COVID-19

AJORNAT PER COVID-19

 

CURS 2020-2021

1. Primer període d'admissió i matrícula (convocatòria ordinària):

L'assistent telemàtic d'admissió estarà accessible des de la pàgina web a partir de les 12.00 hores del dia 3 de juliol de 2020 i fins a les 23.59 hores del dia 14 de juliol de 2020 en convocatòria ordinària. Els resultats de l'adjudicació de vacants estarà disponible en l'assistent telemàtic d'admissió el dia 17 de juliol de 2020. S'enviarà un correu electrònic a cada participant que indicarà que aquests resultats ja estan disponibles.

Durant el període del 20 de juliol de 2020 al 9 de setembre de 2020 els candidats que hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula presentant la documentació requerida en l'apartat quart (Forma- lización de matrícula) d'aquesta resolució. Des del dia 10 a l'11 de setembre les escoles oficials d'idiomes matricularan amb cita prèvia a l'alumnat que haja quedat en llista d'espera en l'adjudicació del dia 17 de juliol, en l'ordre d'espera assignat per l'assistent telemàtic.

2. Segon període d'admissió i matrícula (convocatòria extraordinària):

S'obrirà un segon període d'admissió i matrícula el mes de setembre. L'assistent telemàtic d'admissió estarà accessible des de la pàgina web a partir de les 12.00 hores del dia 15 de setembre de 2020 i fins a les 23.59 hores del dia 17 de setembre de 2020 en convocatòria extraordinària que s'adjudicaran a les vacants disponibles en el mateix ordre de prioritat de la convocatòria ordinària.

Les vacants disponibles per al període d'admissió de setembre es publicaran el dia 15 de setembre de 2020 en la web.

El resultat de l'adjudicació de vacants del període de setembre estarà disponible en l'assistent telemàtic d'admissió el dia 22 de setembre de 2020. S'enviarà un correu electrònic a cada participant que indicarà que aquests resultats ja estan disponibles.

Durant el període del 23 de setembre de 2020 al 2 d'octubre de 2020 els candidats que hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula.

Més informació en el següent link.

 CERTIFICATS:

La superació de les exigències acadèmiques establides per a cadascun dels nivells dels ensenyaments d'idiomes donarà dret a l'obtenció del certificat corresponent, els efectes del qual s'establiran en la definició dels aspectes bàsics del currículum de les diferents llengües.

L'avaluació dels alumnes que cursen els seus estudis a les escoles oficials d'idiomes, serà feta pel professorat respectiu. Les Administracions educatives regularan les proves terminals, que realitzarà el professorat, per a l'obtenció dels certificats oficials dels nivells bàsic, intermedi i avançat.

ON ES POT ESTUDIAR CADA IDIOMA?:

En aquest enllaç teniu accés a un document PDF en el qual es mostren els idiomes i nivells que ofereixen les escoles oficials d'idiomes per al curs 2019-2020 a la Comunitat Valenciana:

DES D'AQUEST ENLLAÇ TENIU ACCÉS A LA GUIA DEL CANDIDAT EN FORMAT PDF.