PR4 - PROGRAMA DE REFORÇ de 4º ESO

El Programa de Reforç de 4t d'ESO (PR4) es duu a terme amb la finalitat de facilitar l'èxit escolar, donar continuïtat al PMAR i l'obtenció del títol de Graduat en ESO. Va dirigit a alumnat que mostra interés per obtindre el títol de Graduat en ESO i que en els anteriors cursos ha tingut dificultats generalitzades d'aprenentatge no atribuïbles a la mancança d'estudi o d'esforç.

 Requisits d'accés:

Per a accedir a PR4 és necessari complir alhora els següents requisits:

  1. Tindre dificultats d'aprenentatge no atribuïbles a la mancança d'estudi o esforç;
  2. Mostrar interés per obtindre el títol de Graduat en ESO.

 Requisits específics:

A més de complir els requisits generals hauran de reunir els requisits específics que s'enumeren a continuació:

1. Haver cursat 3r de l'ESO en un grup de PMAR.

2. De manera extraordinària, haver cursat 2 vegades 3r ESO o una vegada 4t ESO.

 

 Organització:

El PR4 està organitzat per àmbits, és a dir, integrant els continguts bàsics i les competències clau de diverses matèries que es cursaran en el grup específic. Els àmbits són els següents:

1. Àmbit lingüístic i social: inclou els continguts bàsics de les matèries de Castellà, Valencià i Geografia i Història (9 hores setmanals).

2. Àmbit de llengua estrangera: es treballa l'idioma estranger des d'un enfocament comunicatiu (2 hores setmanals).

3. Àmbit científic i matemàtic: inclou els continguts bàsics de les matèries de Matemàtiques i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional (7 hores setmanals). Així mateix cursarà la matèria de tecnologia, amb un currículum adaptat. El centre podrà optar a organitzar aquesta matèria integrada dins d'aquest àmbit.

4. Dues matèries a triar del bloc d'assignatures troncals o del bloc d'assignatures específiques, amb un currículum adaptat.

5. Tutoria.

6. Valors ètics o religió.

7. Educació Física.

 Promoció i repetició:

Els mateixos criteris que per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO.