FP Básica

FP BÀSICA

 ¿QUÈ ÉS?

L'FP Bàsica és una formació obligatòria i gratuïta que està dirigida a aquells alumnes que no han finalitzat l'ESO i volen continuar amb una Formació Professional.

 DESTINATARIS I REQUISITS D'ACCÉS:

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

 1. Tindre compliments 15 anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
 2. Haver cursat 3r ESO o, excepcionalment, haver cursat el 2n ESO.
 3. Haver sigut proposat per l'equip docent.

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió a cicles de Formació Professional Bàsica respecte dels quals s'haja publicat vacant. En la mateixa es relacionaran, per ordre de prioritat, fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc cicles Formació Professional Bàsica, en centres educatius que tinguen autoritzades aquests ensenyaments.

 ESTRUCTURA I CONTINGUTS:

Els cicles de Formació Professional Bàsica tindran una duració de 2.000 hores, equivalents a 2 cursos acadèmics a temps complet. Tots dos cursos s'impartiran en un horari setmanal de 30 hores lectives distribuïdes a jornades de sessió continuada o partida i inclouran els següents mòduls professionals:

1. Mòduls associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

2. Mòduls associats als blocs comuns:

 - Mòdul de Comunicació i Societat I i II, que inclouen les següents matèries:

          Llengua castellana

          Llengua Estrangera

          Ciències Socials

          Valencià.

  - Mòdul de Ciències Aplicades I i II, que inclou les següents matèries:

       Matemàtiques Aplicades al Context Personal i d'Aprenentatge d'un Camp professional

     Ciències Aplicades al Context Personal i d'Aprenentatge d'un Camp professional.

3. Tutoria. L'horari de tutoria, donat el seu caràcter lectiu, formarà part de l'horari de l'alumnat. Es dedicarà una hora setmanal a tutoria.

4. En el segon curs, mòdul de formació en centres de treball la duració del qual serà de 240 hores realitzades, preferentment, en l'últim trimestre del curs.

 PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA:

Per a promocionar a 2n curs en la convocatòria ordinària serà necessari superar el mòdul professional de Comunicació i Societat I o el de Ciències Aplicades I sempre que la junta d'avaluació determine que pot continuar estudis amb aprofitament i es garantisca un pla de recuperació que li permeta superar el mòdul que no està superat.

També podrà promocionar a 2n curs quan els mòduls professionals pendents associats a unitats de competència no superen el 20 per cent de l'horari setmanal. No obstant això, haurà de matricular-se dels mòduls professionals pendents de primer.

 • L'alumnat podrà romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica en règim ordinari durant un màxim de 4 anys.
 • Així mateix podrà repetir el mateix curs una sola vegada. Excepcionalment, podrà autoritzar-se la repetició per segona vegada d'un mateix curs, previ informe de l'equip docent.

 TITULACIÓ:

L'alumne que supere un cicle de Formació Professional Bàsica obtindrà el títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.

Aquest títol permetrà l'accés als cicles formatius de grau mitjà i tindrà els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés a ocupacions públiques i privades.

Les persones que es troben en possessió d'un títol professional bàsic podran obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Els alumnes que finalitzen els seus estudis sense haver obtingut el títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats.

 

 OFERTA FP BÀSICA

En el aquest enllaç podeu accedir a l'oferta de títols d'FP Bàsica de la Comunitat Valenciana

ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ
 • Informàtica d'oficina
 • Serveis administratius
AGRÀRIA
 • Activitats agropequàries
 • Agro-Jardineria i composicions florals
 • Aprofitament forestals
ARTS GRÀFIQUES
 • Arts gràfiques
COMERÇ I MÀRKETING
 • Serveis comercials
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
 • Reforma i manteniment d'edificis
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
 • Electricitat i electrònica
 • Instal·lacions electrotècniques i Mecànica
 • Fabricació d'Elements Metàl·lics
FABRICACIÓ MECÀNICA
 •  Fabricació i montatge
 • Instal·lacions electrotécniques i Mecànica
 •  Fabricació d'elements metál·lics
HOSTELERIA I TURISME
 •  Allotjament i bugaderia
 •  Cuina i restauració
 •  Activitats de Panaderia i Pastisseria
IMATGE PERSONAL
 •  Perruqueria i estètica
INDUSTRIES ALIMENTÀRIES
 •  Industries alimentàries
 •  Activitats de Panaderia i Pastisseria
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
 •  Informàtica d'oficina
 •  Informàtica i comunicacions
INSTALACIÓ I MANTENIMENT
 •  Fabricació i muntatge
 •  Manteniment de Viviendes
MADERA, MOBLE  SURO
 • Fusteria i moble
MARÍTIMO-PESQUERA
 •  Activitats Marítimo-Pesqueres 
 • Manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
 •  Activitats domèstiques i neteja d'edificis
TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL
 • Arranjament i reparació d'articles tèxtils i de pell
 • Tapisseria i cortinatge

TRANSPORT I MANTENIMENTO DE VEHICLES
 • Manteniment de vehicles
 •  Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
VIDRE I CERÀMICA
 •  VidrerIa i terrisseria